Български Технически Каталог - page 98

БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ – 2013/2014
98
електроапаратура
ÅËÏÐÎÌ ÅÌÇ
Ïðîèçâîäñòâî íà òîêîâè è íàïðåæåíîâè èçìåðâàòåëíè òðàíñôîðìàòîðè çà ÍÍ è ÑðÍ
Ïðîèçâîäñòâî íà ñèëîâè ìàñëåíè òðàíñôîðìàòîðè çà ñòúëáîâ ìîíòàæ
ул. “Нефтяник“ 38 гр. Шабла 9680
тел.: 05743/ 41 84; 05743/ 45 68;
факс 05743/ 50 20
e-mail:
ПЕНЮ ЙОРДАНОВ - ПЕРУН
София 1233, ж.к. "Банишора", бл. 39А, ет. 16, ап. 69;
София 1233, п.к. 142
Тел.: (+359 2) 8324928
Моб.: 088 9626827
Факс: (+359 2) 8320063
e-mail:
Web:
Ръководител:
Пеню Йорданов
За контакти:
Пеню Йорданов
Предмет на дейност:
Индустриални устройства за
идентификация (RFID, линейни-1D и матрични-2D ко-
дове). Устройства за обезопасяване на машини - за-
щитни оптични бариери, контролни релета и други
защитни устройства, соленоидни блокировки. Край-
ни и позиционни превключватели, превключватели за
асансьори, аварийни въжени изключватели, педали за
управление, EEX превключватели. Оптични измерва-
телни завеси. Прецизни сензори за измерване на раз-
стояния, премествания и нива. Фото, ултразвукови,
индуктивни, капацитивни, магнитни сензори. Видео
сензори за контрол и идентификация. Терморегула-
тори. Сензори за безконтактно измерване на темпе-
ратури, Енкодери
Партньорство:
DATALOGIC AUTOMATION/DATASENSOR,
K. A. SCHMERSAL, LOKE ENGINEERING, MEYER INDUSTRIE-
ELECTRONIC (MEYLE), MICRO-EPSILON, MICROSONIC, MTS
SENSOR, OPTRIS, PIZZATO ELETTRICA, STEUTE
SCHALTGERATE - дистрибутор
ПЕТЪР ЕЛЕКТРИК
Своге 2260, ул. Пенчо Славейков 3
Тел.: (+359 726) 22313
Моб.: 0887650069
Факс: (+359 726) 24804
e-mail:
Web:
Ръководител:
Петър Веселинов
За контакти:
Петър Веселинов
Предмет на дейност:
Петър Електрик ЕООД е специ-
ализирана в изграждането на промишлени и битови
електроинсталации. Предлага на своите клиенти в
цялата страна широк набор от услуги: изграждане на
промишлени и битови електроинсталации, изработка
и монтаж на електротабла СрН и НН, монтаж на КИ-
ПиА, изграждане на осветителни инсталации, изграж-
дане на мълниезащитни и заземителни инсталации,
продажба, монтаж, профилактика и ремонт на клима-
тични инсталации, абонаментно сервизно обслужване
на промишлени съоръжения и машини. Фирмата разви-
ва дистрибуторска и търговка дейност на електро-
материали и апаратура.
Партньорство:
Coca Cola, Nestle, Mondelez, Danone,
Carlsberg, OBO Bettermann, EATON/ Moeller - Дистрибу-
тор
ПИ ЕМ БИ
София 1421, ул. "Червена стена" 1, вх. А, ет. 1
Тел.: (+359 2) 9634027
Факс: (+359 2) 9631157
e-mail:
Web:
Ръководител:
Валентин Гетов
За контакти:
Мария Василева
Предмет на дейност:
Оборудване за резервно елект-
розахранване - доставка, монтаж, пуск, въвеждане в
редовна експлоатация и сервиз на дизелгенератори и
газгенератори с марка FG Wilson и на статични UPS
системи на фирма GE Consumer & Industrial.
Партньорство:
FG Wilson, GE Consumer & Industrial
ПИ ЕС ЕМ ЕЛЕКТРИК
Пловдив 4000, ул. "Св. Наум" 2
Тел.: (+ 359 32) 643478
Факс: (+ 359 32) 642156
e-mail:
Web:
Ръководител:
инж.Петър Михайлов
За контакти:
инж. П. Михайлов
Предмет на дейност:
Проектиране и изпълнение на
електрически инсталации и уредби до 35kW. Проекти-
ране и изпълнение на ел.табла. Проектиране и изпълне-
ние на фотоволтаични централи.
ПЛ КОНТРОЛ
Габрово 5300, ул. Индустриална 44
Тел.: (+359 66) 950093
Факс: (+359 66) 950094
e-mail:
Web:
Ръководител:
Любомир Борисов
За контакти:
Любомир Борисов
Предмет на дейност:
Инженеринг и консултации,
свързани с автоматизация на производствени проце-
си, машини, съоръжения и сгради. Системи за събира-
не и обработка на информация. Електрозадвижваща
техника.Системи за машинно зрение. Автоматизира-
ни тестови стендове за измерване и окачествяване -
стандартно изпълнение и по задание на клиента. Робо-
тизирани пакетиращи линии. СNC оборудване.
Партньорство:
Granite Devices Oy - оторизиран дист-
рибутор
ПМ КОНСЪЛТИНГ
София
Тел.: (+359 888) 144014
e-mail:
Web:
Ръководител:
Георги Георгиев
За контакти:
Георги Георгиев
Предмет на дейност:
Търговски и консултантски услу-
ги относно следните продукти: Индустриални кутии;
Конектори; Клемореди; Щуцери; Иглени тестери; Линей-
ни направляващи; Двигатели за мебелната индустрия и
автоматизацията; Алуминиеви технологични профили;
Конвейрни системи от Водещи производители.
Партньорство:
BOPLA, Dewert, PTR, RK Rose + Krieger,
Rose - Дистрибутор, Elbag Simp - официален дистрибу-
тор
ПОЛИНОМ
Стара Загора 6000, ул. "Отец Паисий" 58, вх. А, ет. 4,
ап. 29, п.к. 176
Тел.: (+359 42) 628671
Моб.: +359888490928
Факс: (+359 42) 647187
e-mail:
Ръководител:
Пенчо Богданов
За контакти:
Пенчо Богданов
Предмет на дейност:
Инженеринг на продуктите на
SCHNEIDER ELECTRIC, Франция; апаратура НН; честотни
регулатори за АД; промишлени програмируеми контро-
лери; изграждане на системи за контрол и управление.
Продажба на компютърни конфигурации Persy. Структур-
но окабеляване. Сервиз на честотни регулатори
Партньорство:
ABB, GE, SCHNEIDER ELECTRIC - партньор
ПРОЕЛ
София 1784, бул. Цариградско шосе № 133,
БИЦ ИЗОТ, офис 735/736
Тел.: (+359 2) 971-8490, 971-8499
Факс: (+359 2) 971-8489
e-mail:
Web:
Ръководител:
Кръстю Арабаджийски, Красимир Янев
За контакти:
Красимир Янев
Предмет на дейност:
Електронни компоненти и сис-
теми, развойни средства, проектиране и изработка
на модули и системи по заявка. Информационно об-
служване, техническо консултиране, управление на про-
екти, електронно и on-line обучение, продуктови семи-
нари. Доставки на елeктронни компоненти: интеграл-
ни схеми, микропроцесори и микроконтролери, дискрет-
ни компоненти, символни и графични LCD и LED дисп-
леи, TFT и OLED дисплеи, поръчкови дисплеи, индустри-
ални батерии, корпуси и детайли за електронни изде-
лия, релета, трансформатори, чип карти, банкови кар-
ти, RFID безконтактни идентификатори и четящи
устройства, технически средства и системи за е-си-
гурност и е-сертификати.
ПРОТЕКТ
Варна 9002, Западна Промишлена Зона, База Нова
Тел.: (+359 52) 505 190
Моб.: 0878 511 176
e-mail:
Web: protect.bg
Ръководител:
Илина Стамболиева
За контакти:
Илина Стамболиева
Клонове в страната:
Варна, ул. "Перла" склад 3, (бивш
завод "Янко Костов"); Варна, бул. Вл. Варненчик № 277
ПРОТЕХ
София 1680, бул. "България", пл. Ручей 1, Бизнес
Център България
Тел.: (+359 2) 917 60 90
Моб.: 0888 18 18 05
Факс: (+359 2) 917 60 99
e-mail:
Web:
Ръководител:
Виктор Кирилов
За контакти:
Георги Дамянов
Предмет на дейност:
Фирма ПРОТЕХ АД е създадена
през 1992 година, а дейността й обхваща проектиране,
доставка, монтаж, пускане в действие и поддържане на
високотехнологични електронни системи в следните
области: Пожароизвестителни системи; Автоматични
пожарогасителни системи; Системи за управление на
осветление и щори, KNX; Системи за телевизионно ви-
деонаблюдение; Системи за електронна защита на сто-
ки срещу кражба; Системи за аварийно оповестяване и
озвучаване; Автоматика за врати и прозорци; Електро-
домакински уреди за вграждане; Сигнално-охранителни
системи; Системи за отвеждане на дим и топлина
(RWA); Вентилатори за бани и битови помещения; Кон-
трол на достъп; Ключове и контакти, изделия за елек-
трообзавеждане; Домофонни системи.
Партньорство:
CATA, ECO Shulte, JUNG, RECORD, TYCO
Fire&Security (SENSORMATIC), GANTNER, NEDAP, BLASI -
Изключителен представител, FERMAX, GEZE, VIDEOR,
GEOVISION, SCHRACK SECONET, SIEMENS Fire Safety and
Security Systems, TYCO Fire&Building Products (GRINELL) -
Дистрибутор
ПС ЕЛЕКТРИК
Шумен 9700, бул. "Мадара" 12
Тел.: (+359 54) 87 44 99
Моб.: +359 895 44 40 44
Факс: (+359 54) 87 45 00
e-mail:
Web:
Ръководител:
Божидар Маринов
I...,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,...290
Powered by FlippingBook