Български Технически Каталог - page 101

БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ – 2013/2014
електроапаратура
101
Industry Automation
and Drive Technologies
02/8115584,
СИБЕЛ
София 1505, ул. "Оборище" 102, ет. 2, офис 5
Тел.: (+359 2) 9442236, 9442263
Факс: (+359 2) 9442256
e-mail:
Web:
Ръководител:
Иво Русев
За контакти:
Иво Русев
Предмет на дейност:
Внос на компоненти за елект-
ротехническата индустрия - кабелни накрайници, клемни
табла, щуцери, перки, кожуси, шпонки, феродо, алуми-
ниеви тела за ел. мотори, термозащити, варистори,
електро-изолационни материали, лакове и смоли, кабе-
ли, кондензатори, светофари, носещи кабелни въжета
за антени и електропреносни системи, целулозни изо-
лации за трансформатори - трафобор и електро-изо-
лационни хартии, оn-line мониторингова система за
маслени трансформатори на WEIDMANN и др.
Партньорство:
ITALGARD, KEKO VARICON, LA SEMAFORICA,
NUOVA PRESSO FORNDAL, THERMIK, VON ROLL ISOLA,
WEIDMANN, DUCATI ENERGIA, LINEAR COMPOSITES
СИЕЛ
Габрово 5301, бул. "Столетов" 71
Тел.: (+359 66) 882078, 802027, 877032
Факс: (+359 66) 802227
e-mail:
Web:
Ръководител:
Николай Шандурков
За контакти:
Николай Шандурков
Предмет на дейност:
Проектиране и производство на
ултразвукови съоръжения.
СИМАКОНТ СЕРВИЗ
Пловдив 4000, ул. "Филип Македонски" 29
Тел.: (+359 32) 640558 Факс: (+359 32) 642087
e-mail:
Ръководител:
Константин Суванджиев
За контакти:
Константин Суванджиев, Любов Мечикян
Предмет на дейност:
Пълен инженеринг - проектира-
не, програмиране, доставка, монтаж, настройка, под-
дръжка и гаранционен сервиз на системи за автома-
тизация на производството, базирани на програмиру-
еми контролери SIMATIC на фирма SIEMENS. Доставка
на контролни релета, релета за време, интерфейсни
релета и температурни преобразуватели.
Партньорство:
HIQUEL - дистрибутор, SIEMENS - партньор
СИМАТЕХ
Пловдив 4023, р.Тракия, бул. "Шипка", ТЦ САНИ; офис 1
Тел.: (+359 32) 682875
e-mail:
,
Web:
Ръководител:
Надя Хаджиева
За контакти:
Георги Кацарски
Предмет на дейност:
Инженеринг, програмиране и до-
ставка на системи за автоматизация. Лицензиран
учебен център на системи за автоматизация SIMATIC
на SIEMENS.
Партньорство:
SIEMENS Индустрия - официален партньор
СИМЕКС - ТРАНС
Пловдив 4023, бул. "Освобождение" 3,
ж.к. Тракия, к-с "SPS", офис 323
Тел.: (+359 32) 682876
Факс: (+359 32) 682876
e-mail:
Web:
Ръководител:
Митко Керанов
За контакти:
Митко Керанов
Клонове в страната:
София
Предмет на дейност:
Доставка на машини, съоръже-
ния и резервни части от Чешката и Словашката ре-
публика в направленията "Енергетика", "Транспорт" и
"Машиностроене".
Партньорство:
ABB, KINEX-KLF, SIGMA, SIMEX, SKODA
JS, UNEX, ZKL-BRNO - търговски партньор
СИМЕЛ-М
Плевен 5800, бул. Русе 37А, ет.3, офис 1
Тел.: (+359 64) 802 186 Факс: (+359 64) 800 318
e-mail:
Web:
Ръководител:
Гинка Митева
За контакти:
Емилия Гълъбова
Клонове в страната:
Дистрибутори: Асеновград -
0898564708, Стара Загора - 0885608844, Бургас -
0888812334; Магазини: София - 0886986606,
0885737753, 0885079602, Бургас - 0888996711, Варна
- 0887258075, 0886533838, Габрово - 0889504277, Плов-
див - 0887287660, Плевен - 0887433259
Предмет на дейност:
Търговия и инженеринг с компонен-
ти за индустриална автоматизация от OMRON, Schneider
Electric, POWTRAN, Siemens, Emotron, Yaskawa и др.
Партньорство:
Omron Electronics Ltd. - Официален пред-
ставител за България.
СИМЕНС, НАПРАВЛЕНИЕ
ЕНЕРГЕТИКА
София 1309, ул. Кукуш 2
Тел.: (+359 2) 8115653
Факс: (+359 2) 8115220
e-mail:
Web:
Ръководител:
Вихрен Стойнов
За контакти:
Юлиана Андреева
Клонове в страната:
Варна
Предмет на дейност:
Ние предлагаме всичко, което ще
доведе електричеството при Вас. Продуктите и реше-
нията на Сименс осигуряват управлението и защита-
та на електрически централи и уредби, мрежите за пре-
нос и разпределение на електрическа енергия - високо и
средно напрежение. Ние доставяме цялостното оборуд-
ване и изграждаме подстанции и трафопостове, в кои-
то се извършва преобразуването и преразпределението
на електрическа енергия. Класически продукти като
прекъсвачи, комплектни разпределителни устройства,
контейнерни подстанции и трансформатори представ-
ляват главна част от реализираната продукция в Бълга-
рия. Сименс Eнергетика e надежден партньор през пълния
цикъл на живот на една електроцентрала- планиране,
изпълнение, финансиране на проекти, доставка на ком-
поненти и системи, изграждане "до ключ" и последващ
цялостен сервиз. В последните години се концентрира-
ме и върху разработването и производството на нови
енергийни източници. Все по-голямо приложение нами-
рат стационарните горивни клетки, вятърните елект-
роцентрали, геотермалните електроцентрали, елект-
роцентралите работещи на биомаса и др.
СИМЕНС, НАПРАВЛЕНИЕ
ИНДУСТРИАЛНА
АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ЗАДВИЖВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ
София 1309, ул. "Кукуш" 2
Тел.: (+359 2) 8115584
Факс: (+359 2) 8115662
e-mail:
Web:
Ръководител:
Теодор Маринов
За контакти:
Теодора Караминчева
Предмет на дейност:
Фирма СИМЕНС ЕООД, сектор
Индустрия, направление Индустриална автоматиза-
ция и Задвижващи технологии (IA&DT) предлага на
българския пазар продукти и системи за всички ин-
дустриални сектори в следните сфери на дейност:
Индустриални системи за автоматизация - средства
за автоматизация, системи за процесен контрол
(PCS7), индустриални мрежи и софтуер. Измервателна
техника - датчици и преобразуватели за измерване
на температура, налягане, ниво и разход; компактни
регулатори; интелигентни електропневматични по-
зиционери; токови, линейни и хибридни пишещи при-
бори; компоненти и потребителски ориентирани си-
стеми за газов aнализ. Нисковолтова комутационна
апаратура за защита и контрол. Инсталационна тех-
ника - средства за крайно разпределение на ел. енер-
гия. Задвижващи технологии - нисковолтови елект-
родвигатели и честотни управления, електродвига-
тели и задвижвания средно напрежение. Цифрово-про-
грамни управления за машиностроенето и управле-
ния за производствени машини. Серводвигатели и
серво-управления. Редуктори, мотор-редуктори и
съединители. Инженеринг и сервиз. Обучение.
Партньорство:
SIEMENS AG
СИНХРОН-С
София 1504, ул. "Кракра" 19А
Тел.: (+3592 2) 9441404
Факс: (+3592 2) 9461215
e-mail:
Web:
Ръководител:
Николай Стойчев
За контакти:
Николай Стойчев
Предмет на дейност:
СИНХРОН-С е специализирана
в проектирането, узаконяването и изграждането на
системи за пожарна безопасност и системи за си-
гурност - системи за пожароизвестяване, системи
за пожарогасене с вода, водна мъгла, прах и пяна,
системи за пожарогасене с газ - Аргон, Азот, FE-13,
FM-200, системи за охрана, видеонаблюдение, конт-
рол на достъп и отчитане на работно време. СИН-
ХРОН-С извършва изготвяне и узаконяване на про-
екта, доставка и монтаж на оборудването, сервиз-
на поддръжка, планови профилактични тестове и
обучение на персонала, отговарящ за безопасност-
та на обекта. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:
2008 и работи в съответствие с изискванията на
утвърдените в България европейски норми и стан-
дарти БДС EN 54, БДС EN 12845, BDS EN 15004.
Притежава сертификат от Министерството на
отбраната съгласно БДС EN 50133, VdS сертифи-
кат за изграждане и поддръжка на спринклерни сис-
теми и сертификати от Министерството на
вътрешните работи за монтаж, сервиз и поддръжка
на противопожарни системи. Синхрон-С има 20-го-
дишен опит и над 2 500 реализирани проекта в про-
мишлени предприятия и големи търговски, админи-
стративни и офис сгради.
Партньорство:
SIEMENS, TYCO, ROLLAND SPRINKLERS
I...,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,...290
Powered by FlippingBook