Български Технически Каталог - page 223

БЪЛГАРСКИ ТЕХНИЧЕСКИ КАТАЛОГ – 2013/2014
механични системи и машини
223
ФИНТЕКС ТРЕЙД
Ихтиман 2050, бул. Димитър Попов 28
Тел.: (+ 359 2) 4894941 Моб.: 0888151631
Факс: (+ 359 2) 4894942
e-mail:
Web:
Ръководител:
Красен Иванов
За контакти:
Нели Арангелова
Предмет на дейност:
Финтекс Трейд ЕООД е търгов-
ска фирма, специализирана в предлагането на индуст-
риални маркучи, въздуховоди, транспортни ленти, ком-
пенсатори и системи за свързване.
Партньорство:
BAGGERMAN, Continental, MASTERFLEX - пред-
ставителство, Elaflex, Matador, Mann Tek - Дистрибутор
ФЛУИД
Пловдив 4023, ул. "Нестор Абаджиев" 57
Тел.: (+359 32) 994444, 634434
Факс: (+359 32) 634434
e-mail:
Ръководител:
Ганчо Сертов
За контакти:
Галина Сертова
Предмет на дейност:
Проектиране, производство, ди-
агностика и ремонт на хидро- и пневмо системи. Про-
дажба на елементи за тях.
Партньорство:
BLANKE ARMATUREN - представител
за България
ФРИГО ГРУП
София 1220, бул. Рожен 25
Тел.: (+359 2) 936 00 66 Моб.: 0887 371 584
Факс: (+359 2) 936 00 66
e-mail:
Web:
,
Ръководител:
Любомир Спасов
За контакти:
Любомир Спасов
Предмет на дейност:
Производство на хладилни вит-
рини: хоризонтални щандови, крайстенни открити и с
остъклени врати, островни. Хладилни шкафове и ка-
мери. Стелажи метални - крайстенни и островни, ка-
сови места, колички и кошници за пазаруване. Комп-
лексно обзавеждане магазини, кафе-сладкарници, заве-
дения за бързо хранене.
ХЕНИ БЪЛГАРИЯ
Стара Загора, Индустриална Зона ТПЗ Изгрев 2292
Тел.: (+359 42) 611142
Факс: (+359 42) 611141
e-mail:
,
Web:
Ръководител:
Сабина Хени
За контакти:
Калин Гевезов, Младен Захариев
Предмет на дейност:
Инженеринг, доставка и монтаж
на помпи и системи за : Водоснабдяване и Канализация,
ППС, Пречистване на питейни и отпадни води,пожаро-
гасене, контрол и управление. Специализирани системи
за Микро ВЕЦ. Помпи за инжектиране на бетони.
Партньорство:
Дъщерна фирма на HaenyAG, официа-
лен представител на CAPRARI, CALPEDA
ХЕНЛИХ
Пловдив 4000, ул. Константин Величков 69, ет. 3
Тел.: (+359 32) 511 326
Моб.: +359 887595759
Факс: (+359 32) 621 929
e-mail:
Web:
Ръководител:
Красимир Чотов
За контакти:
Марияна Чотова
Предмет на дейност:
Доставка на индустриално обо-
рудване: дюзи, помпи, уплътнителни глави, измерва-
телна и регулираща техника, нагреватели, наблюда-
телни стъкла, уплътнители, пружини, маншони и гъвка-
ви покрития, компенсатори, линейни лагери, кабелово-
дещи вериги и системи, гъвкави кабели, полимерни
плъзгащи лагери, бързи връзки, инсталации за безпра-
хово товарене.
Партньорство:
CAT Pumps, Dellmeco, Grun Pumpen,
Hallite, Homa, IGUS, Lechler, Maier, Papenmeier, Ponndorf,
Saer Elletropompe, Schmitt, sera ProDos, THK, Walther
Praezision - доставчик
ХЕРКУ
Пловдив 4004, Кукленско шосе №21
Моб.: (0) 890933969
e-mail:
Web:
Ръководител:
Иван Цинков
За контакти:
Иван Цинков
Предмет на дейност:
ХЕРКУ АД е една от десетте
фирми в света производител на мотокари и електро-
кари от 1.4 тона до 40 тона, съобразени с изисквани-
ята на всеки клиент. Фирмата предоставя пълно сер-
визно обслужване, продажба на лизинг, резервни части
за произвежданите машини и подмяна-стари за нови.
Партньорство:
Iveco, Hella, Sevcon, HOESCH, WALVOIL,
Grammer, GRAZIANO, HANSAFLEX - Доставчик
ХЕРМЕТИК-ПУМПЕН
София 1303,
бул. "инж. Иван Иванов" 68, ет. 3, ап. 9
Тел.: (+359 2) 9310055, 9311155
Факс: (+359 2) 9310099
e-mail:
;
Web:
Ръководител:
Цветана Велкова
За контакти:
Цветана Велкова
Предмет на дейност:
Представителство на фирми-
те HERMETIC-PUMPEN - херметични помпи и помпи с
магнитен съединител, HABERMANN - шламови и ба-
герни помпи, земснаряди, WEPUKO - трибутални пом-
пи и компресори, Munsch Chemiepumpen - химически
помпи от неметални материали.
Партньорство:
HABERMANN, HERMETIC-PUMPEN,
MUNSCH CHEMIEPUMPEN, WEPUKO - представител
ХИДРОКАП
Казанлък 6100,
бул. Ал.Батенберг 221
Тел.: (+359 431) 62404, 62463, 63304
Моб.: 0878633045
Факс: (+359 431) 62469
e-mail:
;
Web:
Ръководител:
Иван Крушев
За контакти:
Иван Крушев
Предмет на дейност:
Търговия с хидравлични изделия.
Хидравлични зъбни помпи, хидравлични мотори, хидро-
статични сервоуправления, електромагнитни разпре-
делители, ръчни разпределители-секционни и моноблоч-
ни, аксиално бутални помпи, редуктори за отнемане
на мощност (PTO), ръчни помпи, AC/DC миниагрегати,
хидравлични станции, хидравлични клапани, въздушно
маслени охладители, хидравлични цилиндри, смукател-
ни и сливни филтри.
ХИДРОМАТ ДМ
Варна 9009, ЗПЗ,
Варна Комерс (Терснаб), склад 12
Тел.: (+359 52) 730 398
Факс: (+359 52) 730 398
e-mail:
Web:
Ръководител:
Добромир Лечев
За контакти:
Добромир Лечев
Клонове в страната:
Бургас, Варна
Предмет на дейност:
Продажба на индустриални, ма-
сови и всички видове хидравлични маркучи. Продажба
на хидравлични разпределители, помпи, резервоари,
клапани, уплътнения, тръбни съединения, манометри,
о-пръстени, пневматични елементи. Извършване ре-
монт на пневматични и хидравлични цилиндри.
ХИДРОПЛАСТФОРМ
Хасково 6300,
бул. "България" 204
Тел.: (+359 38) 661347, 664418
Факс: (+359 38) 664418
e-mail:
Web:
Ръководител:
Красимир Кирилов, Андрей Раев
За контакти:
Красимир Кирилов, Андрей Раев
Предмет на дейност:
Проектиране, производство и
монтаж на линии за локум, боза, хляб и хлебни изделия;
цехове за стерелизация и кетчуп за хранителната про-
мишленост. Нестандартно оборудване. Линии за блан-
ширане на картофи.
ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА
Казанлък 6100,
ул. "Вожели" 3
Тел.: (+359 431) 62228, 68440
Факс: (+359 431) 62019
e-mail:
Web:
Ръководител:
Стойо Иванов
За контакти:
Стойо Иванов
Предмет на дейност:
Проектиране, производство и
търговия с хидравлични компоненти - разпределите-
ли, предпазни клапани, обратни клапани, аварийни кла-
пани, овърцентър клапани, регулатори на дебите, кла-
пани със специално предназначение, блокове за хидро-
мотори, хидравлични блокове и изделия по изисквани-
ята и/или мостри на клиентите. Хидравлични агрега-
ти - мини агрегати, изпълнение DC и AC, стандартни
агрегати, специални агрегати по изискванията на кли-
ентите. Хидравлични системи - проектиране, произ-
водство и монтаж на място. Собствена изпитва-
телна лаборатория - диагностициране и ремонт на
български и вносни хидравлични изделия и системи.
Внедрена Система за Управление на Качеството, на
базата на ISO9001. Повече от 90% от готовата про-
дукция е за експорт - за клиенти по целия свят. Пред-
ставители на "DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A." -
Италия.
Партньорство:
DUPLOMATIC OLEODINAMICA S.p.A. -
представител
I...,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222 224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,...290
Powered by FlippingBook