Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 2/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

отоволтаичните мощнос-

ти са най-бързо разрастващият се

източник на възобновяема енергия в

световен мащаб, като през после-

дните години се наблюдава среден

годишен ръст от около 40%. Днес,

компаниите от соларния сектор

разполагат с повече опции от вся-

кога за постигане на оптимално ниво

на употреба на оборудването. Изпол-

зването на Интернет на нещата

(IoT) може да спомогне за преодоля-

ване на предизвикателствата,

свързани с комплексните енергийни

мрежи и да улесни управлението на

фотоволтаичните панели и добива

на енергия. Инсталирането на IoT

система също така ще допринесе за

отговаряне на специфичните изиск-

вания на клиентите и подобряване на

цялостната ефективност.

Значение на системите

за мониторинг

Поддържането на състоянието на

соларните инсталации е от съще-

ствено значение и затова се изисква

непрекъснат мониторинг. Тъй като

повечето от фотоволтаичните сис-

теми са разположени в отдалечени

райони, операторите следва да изпол-

зват всички възможни начини и сред-

ства, за да могат ежедневно да по-

лучават информация за работните

характеристики на инсталациите.

Обикновено доставчиците на услуги-

IoT технологии за

мониторинг на

фотоволтаични

инсталации

те по експлоатация и поддръжка

имат ограничени познания за метео-

рологичните условия и влиянието на

терена върху производителността

на соларните системи. Невинаги е

възможно при спад в производително-

стта да бъде изпратен технически

екип, който да проучи в кой компонент

от системата има проблем или дали

има неизправности, свързани с изме-

нение на метеорологичните условия.

С оглед на това, системите за

отдалечен мониторинг са от ключо-

во значение за непрекъснато получа-

ване на актуализирани данни за ин-

сталацията. Дистанционното наблю-

дение може да се осъществява от

офис на клиента или от централата

на фирмата, отговаряща за под-

дръжката на фотоволтаичната цен-

трала.

Независимо от големината на

инсталациите всеобхватният мони-

торинг е важен за ежеминутното

проследяване на добива на енергия.

Соларните системи не представля-

ват само екологосъобразна техноло-

гия за получаване на енергия, но се

разглеждат и като източник на

дългосрочни приходи за съответния

инвеститор. Следователно, за да се

подпомогне постигането на тази

цел, системите за мониторинг тряб-

ва да работят непрекъснато. Регу-

лярното следене на количествата

генерирана енергия предоставя цен-

на предварителна информация за

случаите, когато производителнос-

Ф