Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 34 Next Page
Page Background

4

брой 2/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Изграждат нов въздушен електропровод между България и Гърция

Министерството на регионалното развитие и благоустройство одобри

подробен устройствен план за изграждане на нова въздушна електропро-

водна линия на територията на България. Електропроводът ще свързва

подстанциите “Марица-изток“ в България и “Неа Санта“ в Гърция и ще

поддържа високо напрежение от 400 kV. Проектът за изграждането му е

част от приоритетния електроенергиен коридор “Север-юг“ и е определен

за обект с национално значение. Електропроводът ще бъде елемент на

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните тери-

тории и ще бъде изграден на териториите на общините Симеоновград,

Хасково, Харманли, Кърджали, Момчилград и Кирково.

“Изграждането на електропровода ще допринесе за увеличаване на елек-

тропреносните възможности на енергийната система в региона, както и

на сигурността на обмена на електроенергия между двете държави“,

поясниха от МРРБ.

Енерго-Про инвестира 8,1 млн. лева в област Велико Търново

Енерго-Про обяви инвестиция в размер на 8,1 млн. лева за обновяване и

развитие на електроразпределителната мрежа в област Велико Търново.

Проектът беше обсъден по време на среща между главния изпълнителен

директор на дружеството Момчил Андреев и областния управител на Велико

Търново проф. д-р Любомира Попова. През т. г. Енерго-Про планира 27% уве-

личение на инвестициите в областта, като предвидените средства ще

бъдат вложени в обновяване на ключови електропроводи средно напрежение,

подмяна на кабели и реконструкция на участъци от мрежата ниско напре-

жение, в изнасяне на електромерни табла и монтиране на нови електромери.

Обсъден бе и графикът на организираните от Енерго-Про изнесени офиси за

удобство на клиентите в малки населени места. Друга тема на срещата

бяха въпросите, свързани с противодействието на кражбите на ток.

СОКАР потвърди намерението за инвестиция в газоразпределителната мрежа на България

Азербайджанската държавна нефтена компания СОКАР потвърди наме-

рението си да инвестира в газоразпределителната мрежа на територия-

та на България. Представители на компанията посетиха София и обсъдиха

с българските институции възможността за участие в развитието на

газовия сектор у нас. Интересът на СОКАР за участие в газификацията

на България бе заявен по-рано т. г. през януари, по време на среща в Баку.

През същия месец бе открита и директна самолетна линия Баку-София.

Азербайджанската държавна нефтена компания има принос в газовия сек-

тор в Грузия и може да приложи опита си и в България. По време на сре-

щата в София представителите на СОКАР поставиха въпроси, свързани с

нормативната уредба при газоразпределението, помощите за домакинства-

та, избрали природния газ за енергиен източник, конкурентните предим-

ства на газа спрямо други източници за отопление и други.

Форум за енергийна ефективност с международно участие ще се проведе в София

На 16 и 17 май т. г. в Парк-Хотел Москва ще се проведе форум с меж-

дународно участие на тема “Енергийна ефективност – възможности и

предизвикателства пред общините и бизнеса в Република България“. Парт-

ньор на събитието е Австрийската енергийна агенция, а част от лекто-

рите са представители на компании и организации, работещи в сферата

на енергийната ефективност и разработването на проекти. Предвидено е

участие от страна на Министерството на регионалното развитие и бла-

гоустройството, както и на различни общини.

В рамките на първия ден на събитието ще бъдат обсъдени европейска-

та и националната рамка в областта на енергийната ефективност, меха-

низми на финансиране чрез ПЧП, ЕСКО договори, програма “Хоризонт 2020“

и др., системите за управление на енергия и общинското енергийно плани-

ране и отчитане. По време на предвидения в същия ден практически панел

на форума ще бъде акцентирано върху начините за изграждане на по-ус-

пешни партньорства между общините и бизнеса и енергийноефективното

градско осветление. Участващите в събитието експерти ще представят

и добри практики в прилагането на мерки за енергийна ефективност.

Отправена е покана към ОП “Региони в растеж“ да представят серия от

презентации, от които да стане ясно как да се избягват често срещаните

грешки при изпълнението и отчитането на проекти по програмата.

Основни тематични направления на втория ден от събитието ще бъдат

интелигентните градове и новаторските методи на енергийно обновява-

не, както и почти нулево енергийните сгради и свързаните с тях предиз-

викателства и възможности.