Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 2/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

Ветроенергиен парк “Свети Никола“ спести близо 400 хил. тона въглеродни емисии

през 2017 г.

През 2017 г. най-големият ветроенергиен парк (ВяЕЦ) в България “Св.

Никола“ е генерирал 352 776 MWh електроенергия, което е допринесло за

спестяването на 388 хил. тона въглероден диоксид, съобщава собстве-

никът на 156-мегаватовата централа ЕЙ И ЕС Гео Енерджи.

“Ние сме горди, че чрез най-големия ветроенергиен парк в страната

допринасяме за постигането на целите за намаляване на въглеродния

отпечатък на енергийния сектор. Бъдещето безспорно е на зелената

енергия, но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да

могат да заместят конвенционалните. В България, както на много други

пазари, топлоелектрическите централи са все още съоръженията, които

гарантират сигурност на енергийната система и доставките. ЕЙ И ЕС

работи в тази посока, включително чрез иновативните си решения за

съхранение на енергия“, заяви изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС Бълга-

рия Иван Цанков. Освен ВяЕЦ “Св. Никола“, ЕЙ И ЕС управлява и други

възобновяеми и конвенционални мощности с общ електропроизводствен

капацитет 756 MW, който формира над 6% от общия капацитет на енер-

гийната система и над 30% от вятърните мощности в страната.

БМГК проведе минна търговска мисия с посолството на Великобритания

За втора поредна година Българската минно-геоложка камара (БМГК)

проведе минна търговска мисия с посолството на Кралство Великобрита-

ния и Северна Ирландия. Събитието се състоя на 15 и 16 март и запозна

английските компании с минния сектор на България. Основната цел на

търговската мисия бе да послужи за платформа за създаване на бъдещи

двустранни бизнес възможности. Участие в събитието бяха заявили 20

английски минни компании с 30 представители от Великобритания, като

редица български компании също се включиха.

В рамките на първия ден бе организирана конференция, на която предста-

вители на посолството, на българското правителство и на Българската

минно-геоложка камара обсъдиха състоянието на минерално-суровинния сек-

тор в България и очертаха предизвикателствата пред компаниите, ангажи-

рани в него. През втория ден представителите на компаниите имаха възмож-

ност да посетят действащи минни обекти в страната и да се запознаят

с достиженията на българската минно-добивна промишленост.

Започна изготвянето на предпроектно проучване за газов хъб “Балкан“

Булгартрансгаз и българо-швейцарският консорциум ДЗЗД “АФ-ЕМГ Кон-

султ“ подписаха договор за изготвяне на предпроектно проучване за газов

хъб “Балкан“. Договорът беше подписан в присъствието на министъра на

енергетиката Теменужка Петкова. В рамките на проучването ще бъдат

анализирани целевите пазари, търсенето и доставката на природен газ, и

също така ще бъде изготвена пътна карта за реализацията на проекта.

Проучването ще оцени в детайли търговската и техническата жизнеспо-

собност на проекта, ще определи точния бизнес модел за неговото реа-

лизиране, ще даде възможност за финализиране на регулаторната рамка и

структура за неговото финансиране. През 2017 г. Европейската комисия

одобри финансирането на предпроектното проучване в размер на 920 500

евро по Механизма за свързване на Европа, което е половината от пред-

видената обща стойност. Стойността на подписания от Булгартрансгаз

и избрания консорциум договор е общо 2 327 437 лв.

Проведоха изследвания на корпусите на реакторите на АЕЦ Козлодуй

Успешно приключи изпълнението на проект “Разчетен анализ на ресурса

на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй“, съобщиха от

Българската академия на науките (БАН). Изследванията са проведени по

договор между Института по металознание, съоръжения и технологии с

Център по хидро- и аеродинамика “Акад. А. Балевски“ – БАН и АЕЦ Козлодуй.

Целта на проекта беше да се определи изменението на свойствата на

метала на корпусите на реакторите на блокове 5 и 6 под влияние на

радиационното и топлинното въздействие към момента на изваждането

на образците от реакторите. Резултатите са пряко свързани с удължа-

ване на срока на експлоатация на реакторите в централата.

Стоманобетонната защитна черупка на реакторите тип ВВЕР 1000 на

АЕЦ Козлодуй е обект на независим държавен и международен надзор. За

контролиране надеждността на защитните черупки екипът на Институ-

та е внедрил оригинална методика за контрол на напрегнатото състояние

на черупките чрез измерване силата на напрягане при анкерите. При по-

редния годишен планов ремонт в АЕЦ Козлодуй беше направена инспекция

на системата за следене на напрегнатото състояние на защитната че-

рупка на реакторите ВВЕР 1000.