Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2018

7

фирмена публикация

Софтуерът от Weishaupt е приложим от планирането до

изчисляването на ефективността на горивната система.

Областите на приложение са най-разнообразни, прогнози-

те - убедителни, а данните и фактите - ясни и разбираеми.

Калкулатор за енергийна ефективност

Калкулаторът за ефективност на горелките Weishaupt

позволява изчисление за икономии от гориво и електрое-

нергия при използване на кислороден модул и честотно ре-

гулиране (инвертор), както и да се сравни разликата в ефек-

тивността на модулираща горелка със степенна горелка

при предварително зададени цени на гориво и електроенер-

гия и на зададен годишен часови профил на работа на го-

релката. С програмата също е възможно да се сравни ра-

ботата на съществуващата степенна горелка с нова мо-

дулираща горелка Weishaupt. Всичко това накрая се обоб-

щава и обвързва с резултат на възвръщаемост на инвес-

тицията с реални цени.

Чрез въвеждане на заложените базови данни и избор на

приложение, програмата избира подходяща горелка Weishaupt

с включено дигитално горивно управление.

Професионалната версия на програмата прави изчисле-

ние, при което се взимат предвид множество фактори. Ле-

Полезни инструменти и софтуерни

продукти за горелки Weishaupt

ката й версия може да се намери в интернет сайта на фир-

мата:

www.weishaupt.de/effizienzrechner/

При интерес, консултантите на Weishaupt в България са

винаги на разположение за изготвяне на детайлно, изчер-

пателно изчисление на база индивидуалните условия на ин-

сталацията.

Резултатите от изчисляването са ясно структурирани

и лесно разбираеми благодарение на графичната и таблич-

ната документация

Продуктова библиотека с CAD данни за

проектиране

Weishaupt разполага с най-модерна версия на продукто-

вата си CAD библиотека с данни за горелки Weishaupt. Тя

е в помощ при планиране на инсталации.

В програмата е наличен актуален списък с части и при-

надлежности. По този начин се улеснява конфигурацията

на горелката и се намалява вероятността за грешка. В

нея се съдържат изображения на всички горелки и принад-

лежности от продуктовата гама на Weishaupt с точен ма-

щаб. Чертежите са във формат 2D и 3D. Благодарение на

тези предимства се усъвършенства работата при плани-

ране и се намалят разходите.

Търговското представителство на Max Weishaupt GmbH

в България e винаги на разположение за предоставяне на

допълнителна информация на проектанти за софтуерния

продукт с CAD данни за горелки Weishaupt.

MAX WEISHAUPT GMBH

, Търговско представителство България

Бургас 8000, ул. Транспортна 7, Бизнес Център Кондоско, офис 22

тел. : +359 56 52 14 79, факс: +359 56 52 16 00

info@weishaupt.bg

,

www.weishaupt.bg