Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 2/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

бизнес

зложбеното пространство на

тазгодишното издание на Intersolar

Europe, което ще се проведе между

20 и 22 юни т. г. в Мюнхен, е напълно

резервирано два месеца преди нача-

лото на събитието. Това отразява

регистрирания в световен мащаб

ръст във фотоволтаичната индус-

трия, информират организаторите

от Solar Promotion. Според експерти-

те прогнозите за сектора са опти-

мистични предвид очакваното пус-

кане в експлоатация на приблизител-

но 110 GW соларни мощности само

до края на тази година. В рамките

на водещото изложение за соларна-

та индустрия ще бъде обсъдено

бъдещето на PV пазара и в кои него-

ви области съществува неоползот-

ворен потенциал за развитие.

Благодарение на ръста в соларна-

та индустрия организаторите на

изложението очакват да посрещнат

освен дългогодишните си изложите-

ли още много компании от всички

направления на фотоволтаичната

индустрия – от поддръжка и експло-

атация на инсталации до производ-

ство на соларни клетки. Модерните

технологии за децентрализирана

енергия са от ключово значение за

фокуса на тези фирми. Индустрията

е в преход към нов модел, в който

мрежите, дигитализацията и децен-

трализацията ще играят централ-

на роля, а технологията няма да бъде

разглеждана изолирано, а като част

от по-голяма система.

Организаторите на Intersolar

Europe съобщават, че положително-

то пазарно развитие не само е под-

тикнало компаниите да резервират

изложбената си площ по-рано, но и

да увеличат размерите й. Това оба-

че не е единственият индикатор за

Изложбената площ на

Intersolar Europe 2018

е напълно резервирана

продължаващия ръст в соларната

индустрия. Случващите се пазарни

промени са отразени и в новия фор-

мат на събитието. Освен с утвър-

дилия се форум за технологии за

съхранение на енергия ees Europe, за

първи път Intersolar Europe ще се

проведе паралелно с две допълнител-

ни изложения под новия бранд The

smarter E Europe.

От тази година Power2Drive

Europe и EM-Power ще акцентират

върху темите от областта на елек-

трическата мобилност и интелиген-

тното енергопотребление в индус-

трията и сградите. Благодарение на

тази нова цялостна концепция на

изложението, както и на благопри-

ятните условия на PV пазара, се

очертава събитието да е по-успеш-

но отвсякога, смятат от Solar

Promotion. Очаква се във форума да

се включат 1200 изложители, които

ще представят предлаганите от

тях продукти и услуги на изложбена

площ от 86 000 кв. м.

“С посетители и изложители от

150 държави Intersolar Europe е съби-

тието, отличаващо се с най-силно

международно участие в сектора,

предлагайки платформа за установя-

ване на контакти. Скоростта, с ко-

ято бе резервирано изложбеното

пространство на изложението тази

година, затвърди нашата пазарна

оценка. Очакваме с нетърпение да се

включим в събитието и да се срещ-

нем с настоящи и бъдещи партньо-

ри“, споделя изпълнителният дирек-

тор на Германската соларна асоци-

ация Карстен Кьорниг.

Както всяка година, Intersolar

Europe ще включва и богата

съпътстваща програма от конфе-

ренции, изложбени форуми и специ-

ални събития. В рамките на конфе-

ренцията Intersolar Europe, която ще

се състои на 19 и 20 юни т. г., ще

бъдат разгледани нови бизнес моде-

ли и схеми за финансиране, незави-

сими от електроразпределителната

мрежа технологии, плаващи инста-

лации и агрофотоволтаици, както и

фотоволтаиците като част от

електрическата мобилност.

По време на форума ще бъдат

връчени и редица награди – новият

приз The smarter E AWARD в катего-

риите “Интелигентна възобновяема

енергия“ и “Забележителни проекти“,

както и традиционните Intersolar

AWARD и ees AWARD. Официалната

церемония по връчването на награди-

те ще се проведе на 20 юни.

И