Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 2/2018

9

бизнес

На 12 и 13 април т. г. в РИУ Правец

Ризорт се състоя организираната от

ЕнергоСервиз шеста годишна среща

на тема “Инженерно осигуряване на

системи за управление и контрол в

АЕЦ. Предизвикателства и решения“.

С презентации в събитието се вклю-

чиха специалните гости Емануел

Бойер и Томи Талквист от Mirion

Technologies, Виктор Мойса отMATE-

FIN, Румъния, Иван Пиронков от

Westinghouse Energy Systems, Жан-Жак

Журдан и Росен Русев от HACH. От

страна на ЕнергоСервиз участие

като лектори взеха експертите Еким

Екимов, Любомир Пиронков, Паолина

Иванова и Георг Бахаров.

Първият ден на събитието стар-

тира с приветствие от изпълнител-

ния директор на ЕнергоСервиз Геор-

ги Манчев, след което представите-

лите на Mirion Technologies запознаха

присъстващите с продуктовото пор-

тфолио на компанията в областта на

радиационната защита. Акцент бе

поставен върху уреда за непрекъсна-

то измерване на концентрацията на

бор BM 501, чийто работен принцип

се основава на определянето на ско-

ростта на абсорбция на неутрони

през изотоп

10

B. Програмата продъл-

ЕнергоСервиз организира шеста годишна

среща за инженерно осигуряване на

системи за управление и контрол в АЕЦ

жи с представяне на реа-

лизирания от ЕнергоСер-

виз проект за изграждане

на система за дозиметри-

чен контрол за нуждите

на Специализирано поде-

ление “Извеждане от екс-

плоатация 1-4 блок“ на ДП

РАО, базирана натехноло-

гии на Mirion Technologies.

Вторият панел за деня

продължи с презентация,

посветена на портатив-

ната система за изобра-

зяване на гама лъчение iPIX, която е

предназначена за дистанционно лока-

лизиране и идентифициране на ниско

ниво радиоактивни източници и оп-

ределяне на мощността на дозата в

точката на измерване в реално вре-

ме. Денят завърши с представяне на

програма “Втора линия на защита“ от

координатора по програмата Георги

Матвеев.

На 13 април програмата продължи

с презентация на представителя на

MATE-FIN, който сподели добри прак-

тики от управлението на ниско ниво

радиоактивни отпадъци в АЕЦ Чер-

на вода, Румъния. Последваха презен-

тации наWestinghouse Energy Systems

на тема “Цифрови панели за управ-

ление – проектиране, предизвикател-

ства, предимства и поуки“, и на

HACH, посветена на процесните

електрохимични и химични анализи на

води в енергетиката. В края на деня

проф. Димитър Димитров от Универ-

ситета за национално и световно

стопанство (УНСС) запозна гости-

те с основните цели и възможности-

те, които предоставя магистърска-

та програма по ядрена сигурност –

резултат от споразумение за

сътрудничество в областта на об-

разованието и научните изследвания

между УНСС и Международната аген-

ция за атомна енергия (МААЕ).