Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Господин Петров, в първата половина на 2018 г.

ДП РАО успешно въведе в експлоатация две нови

съоръжения в полза на процеса по извеждане от

експлоатация на спрените 440-мегаватови блоко-

ве на АЕЦ Козлодуй. Какво представляват те?

В края на месец октомври 2014 г. стартира изграж-

дане на Цех за намаляване на размерите и дезактивация

(ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоа-

тация. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична,

химична и електрохимична дезактивация на материали-

те от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ

Козлодуй. След преминаването на материалите през Цеха

те ще се опаковат в палети и ще се насочват към

съоръжение за измерване и освобождаване от регула-

торен контрол.

На 6 март т. г. цехът беше въведен в експлоатация.

Оттогава до средата на май т. г. в ЦНРД са постъпили

за намаляване на размерите и дезактивация над 50 тона

радиоактивни материали (РАМ). Успешно дезактивира-

ни материали до нива “кандидати за освобождаване“ от

регулиране са над 99%. Така ние вече разполагаме с важно

и много модерно съоръжение за безопасно и технологи-

Безопасното

управление на

радиоактивни

отпадъци изисква

високотехнологични

решения

Дилян Петров, изпълнителен

директор на Държавно

предприятие “Радиоактивни

отпадъци“ (ДП РАО),

пред сп. Енерджи ревю

чески ефективно управление на материалите, получени

в процеса на извеждане от експлоатация.

Вторият изпълнен проект е Съоръжение за плазмено

изгаряне (СПИ) за преработка на радиоактивни отпадъ-

ци (РАО). Плазмата е високоенергийна технология, ко-

ято е в състояние да преработи широк диапазон отпадъ-

ци. При тази технология се създава високотемператур-

на плазма чрез провеждане на електрически ток през

газов поток. Плазмените газове могат да достигнат от

5000 до 15 000°C. Много високата температура може

да бъде използвана за разлагане на отпадъците на

атомните им елементи чрез инжектирането им в плаз-

мата или чрез използване на плазмената дъга като

топлинен източник за изгаряне или пиролиза. В Европа

има само няколко подобни съоръжения.

В СПИ ще се преработват ниско- и средноактивни

РАО. При третирането обемът на РАО се намалява

повече от 50 пъти, като радиоактивните вещества се

имобилизират в устойчива матрица. Капацитетът на

СПИ е преработка на 250 тона за година. Възможно е

преработването на непресовани РАО, съхранявани в

чували, пресовани РАО в 200-литрови

стоманени варе-