Previous Page  13 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2018

13

бизнес

радиционната международна яд-

рена конференция “Българската

атомна енергетика – национална, ре-

гионална и световна енергийна си-

гурност“, организирана от Българс-

кия атомен форум (Булатом), ще се

проведе между 6 и 8 юни т. г. във в.

к. “Ривиера“, Варна. Събитието ще

бъде открито с поздравителни ад-

реси от председателя на Булатом

Богомил Манчев, вицепрезидента на

Република България Илиана Йотова,

министъра на енергетиката Теме-

нужка Петкова, изпълнителния ди-

ректор на АЕЦ Козлодуй Иван Андре-

ев и председателя на Агенцията за

ядрено регулиране Лъчезар Костов.

По време на пленарната сесия в

първия ден от конференцията ще

бъдат обсъдени възможностите за

строителство на нова ядрена мощ-

ност в България, състоянието и

бъдещите планове на ядрения сектор

на Чехия, както и опитът в удължа-

ването на срока на експлоатация на

енергоблоковете в Украйна.

Програмата във втория ден на

форума ще продължи с паралелно

Международният ядрен форум

2018 с акцент върху подходите

за управление на АЕЦ

провеждане на две секции, съответ-

но на тема “Перспективи в развити-

ето, експлоатацията и поддръжката

на ядрени съоръжения – нови подходи“

и “Технологии и практики при извеж-

дане от експлоатация на ядрени

съоръжения. Преработка и съхранение

на радиоактивни отпадъци и отрабо-

тено ядрено гориво – обмен на инфор-

мация за изпълнение на подобни про-

екти“. Сред акцентите в рамките на

първата секция ще бъдаттеми като

обещаващи цифрови системи за из-

мерване и контрол, възможности за

съкращаване на разходите за една

нова атомна централа и др.

Във втората секция експерти от

Държавно предприятие “Радиоактив-

ни отпадъци“ ще представят орга-

низацията на радиационния и дози-

метричен контрол при изпълнение на

дейностите по извеждане от експ-

лоатация, както и резултати от

работата на Цех за намаляване на

размерите и дезактивация. Като

част от следобедната програма на

7 юни е предвидена постерна сесия.

Последният ден от конференция-

та ще бъде посветен на изпълнени-

ето на проекта за удължаване сро-

ка на експлоатация на блокове 5 и 6

в АЕЦ Козлодуй. Участниците във

форума ще представят актуална

информация за удължаването на сро-

ка на експлоатация на реакторната

установка и строителните конст-

рукции на блок 6, управлението на

стареенето на корпусите на реак-

торите на енергийни блокове 5 и 6

на АЕЦ Козлодуй, както и за възмож-

ностите за удължаване на срока на

експлоатация на помпеното оборуд-

ване в АЕЦ. Програмата за 8 юни

включва още и панел за обмяна на

информация и опит със студенти от

български университети.

Т