Previous Page  14 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 34 Next Page
Page Background

14

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ядрена енергетика

арантирането, че една ядрена

централа се експлоатира при въз-

можно най-високото постижимо

ниво на безопасност, е свързано с

предприемането на мерки за конт-

рол на експозицията на персонала и

радиоактивните изпускания в окол-

ната среда при всички работни ре-

жими, ограничаване на вероятнос-

тта за събития, които могат да до-

ведат до загуба на управление върху

активната зона на ядрения реактор,

верижна ядрена реакция, отработе-

но ядрено гориво и др., както и за

свеждане на последствията от та-

кива събития до минимум. Необходи-

мото ниво на безопасност трябва

да се има предвид при всички етапи

от живота на централата, включи-

телно планиране, избор на площад-

ка, проектиране, производство, из-

граждане, пускане в експлоатация и

функциониране, както и при закри-

ване и извеждане от експлоатация.

Това обхваща и свързания с тези

дейности превоз на радиоактивни

материали и управлението на отра-

ботено ядрено гориво и радиоактив-

ни отпадъци.

Разработени са принципи на безо-

пасност, на база на които се изгот-

вят съответните изисквания и не-

обходимите мерки, които трябва да

бъдат внедрени за постигането на

фундаментално ниво на безопасност.

Тези принципи е добре да се прила-

гат заедно, въпреки че някои от тях

Осигуряване

безопасността на

ядрени централи

могат да са с по-малка значимост от

други при определени обстоятел-

ства.

Радиационна

защита

при проектиране

Спазването на принципите на

безопасност изисква да се гаранти-

ра, че за всички експлоатационни

състояния на една ядрена центра-

ла и за свързаните с нея дейности

дозите от експозиция на радиация

в инсталацията и поради планира-

ни радиоактивни изпускания от нея

са под допустимите граници и се

поддържат максимално ниски. В

допълнение, следва да се предприе-

мат мерки и за ограничаване на ра-

диологичните последствия от вся-

какви аварии, в случай че възникнат

такива.

Прилагането на принципите за

безопасност налага също ядрените

централи да бъдат проектирани и

експлоатирани по такъв начин, че

всички източници на радиация да са

под строг технически и админист-

ративен контрол. Този принцип оба-

че не изключва ограничен брой екс-

позиции или законни изпускания на

определени количества радиоактив-

ни вещества в околната среда от

инсталации във всички експлоата-

ционни режими. Такива експозиции

и изпускания изискват стриктен

контрол и поддържането им с

възможно най-ниски стойности в

съответствие с регулаторните и

оперативните ограничения, както и

с изискванията за радиационна за-

щита.

Г