Previous Page  18 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 34 Next Page
Page Background

18

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

золаторите са компоненти

на въздушните електропроводи, ко-

ито се инсталират между проводни-

ците под напрежение и заземените

части от структурите, като са

обект едновременно на механични и

електрически натоварвания. Следо-

вателно техническите характерис-

тики на изолаторите трябва да са

съобразени с най-лошите възможни

работни условия в резултат на кли-

матичните фактори – температура

и влажност на околната среда, роса,

мъгла, валежи, както и замърсяване

(отлагания от прах, соли, остатъч-

ни частици от процеси на горене и

индустриални газове). Механичното

им съпротивление трябва да е тол-

кова високо, че всеки товар да бъде

пренасян по линията с достатъчно

ниво на оперативна сигурност. Раз-

рушаващата сила на огъване и ус-

тойчивостта на електрическа дъга

трябва да са достатъчно големи, за

да могат изолаторите да издържат

Изолатори за

електропроводи

на възникващите напрежения.

За тази цел са разработени изола-

тори с различна форма. Порцеланът

е първият материал, използван за

изработката на изолатори, като се

ползва и днес, макар и с подобрения в

състава. През годините са използва-

ни и подсилено стъкло и пластмаса.

Съгласно стандартБДС EN 60383-

1, изолаторите за въздушни елект-

ропроводни линии се класифицират в

две групи – A и B. Характерно за

изолаторите тип A е, че дължината

на най-късото пробивно разстояние

през изолиращото тяло е поне напо-

ловина от пробивното разстояние на

И