Previous Page  24 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 34 Next Page
Page Background

24

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

сновната функция на всеки

заряден контролер в една соларна си-

стема е да предпазва акумулатора

от свръхзареждане, да управлява

процеса на зареждането му и да не

допуска да се разреди през соларни-

те панели през нощта. Най-опросте-

ният и евтин заряден контролер

представлява само един автомати-

чен превключвател с две положения

– включено/изключено.

Когато акумулаторът е паднал,

зарядният контролер включва, за да

позволи зареждане от соларния па-

нел на максимално възможната му в

момента изходна мощност, при как-

вато и да е стойност на генерира-

ното напрежение, без оглед на изис-

кванията за напрежението на заряд

на акумулатора. Когато няма слънче-

ва енергия, зарядният контролер

изключва соларните панели от аку-

мулатора.

Соларните модули имат непрекъ-

снато изменяща се изходна мощност

поради изменението на положение-

то на слънцето, както в рамките на

денонощието, така и в течение на

годината. Тяхната производител-

ност зависи също и от температу-

рата и облачността.

Ако изходното напрежение и из-

ходният ток се представят графич-

но, като по оста X се нанесе напре-

жението (V), а по оста Y – токът (I),

ще се получи волт-амперната харак-

теристика. Тази крива показва екс-

плоатационните качества на всеки

Зарядни

контролери за

соларни системи

отделен модул и се ползва от всич-

ки производители на соларни панели.

Ако соларният модул е изложен на

възможно най-ярка слънчева светли-

на и изводите му се окъсят, той ще

генерира максималния си възможен

ток, тъй като ще липсва външен пад

на напрежение. Това ще е начална-

та точка на волт-амперната харак-

теристика. Ако при същата възмож-

но най-ярка слънчева светлина изво-

дите са разкачени, модулът ще дава

максималното си напрежение при

отворена верига, т.е. няма да про-

тича никакъв ток.

Между тези две крайни точки на

волт-амперната характеристика

при увеличаване на напрежението и

променящ се товар токът ще бъде

фактически постоянен. Това

продължава, докато се достигне до

една точка, след която кривата за-

почва бързо да пада. Точката се

нарича “коляно“ и в нея соларният

модул работи при най-добрата ком-

бинация от напрежение и ток, пре-

доставяйки максимална мощност.

Максималното напрежение в тази

точка може да не е най-подходящо-

то за зареждане на свързания акуму-

латор. Ако се промени количество-

то слънчева светлина, което пада

върху панела, кривата ще се измес-

ти нагоре или надолу в графиката,

но формата й няма да се промени.

С други думи, един заряден конт-

ролер от по-икономически изгодния

тип с две положения включено/изклю-

чено трябва да работи при каквото

и да е изходно напрежение на солар-

ния панел и при всякакви колебания

на товара на акумулатора. Обикно-

О