Previous Page  28 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 34 Next Page
Page Background

28

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

омпактните топлообменници се използват в ши-

рока гама от приложения. Типични примери са прилага-

нето им в автомобили, климатични инсталации, охлаж-

дане на електронни устройства, оползотворяване на

отпадна и процесна топлина, авиацията, соларни и гео-

термални системи и др. Разработката на компактни

повърхности е водена от необходимостта от леки,

заемащи малко пространство и икономични топлообмен-

ници.

Някои от специфичните характеристики на компак-

тните топлообменници включват: наличието на разши-

рени повърхности; висока стойност на съотношението

топлопреносна повърхност на единица обем от вътреш-

ността (обикновено надхвърляща 700 m

2

/m

3

); малък хид-

равличен диаметър; поне един от флуидите е газ. Пора-

ди малкия хидравличен диаметър и произлизащите от

Компактни

топлообменници

това трудности с почистването използваните флуиди

трябва да са с висока чистота и да не водят до замъ-

рсяване. Работните налягания и температури са огра-

ничени в определена степен в сравнение с кожухотръ-

бните топлообменници поради тънките оребрявания и/

или съединяването им към пластините или тръбите по-

средством спояване, механично разширение и др.

В резултат на използването на висококомпактни

повърхности се получава топлообменник с голяма пред-

на част и малка дължина на потока. Следователно кон-

струкцията на челната част на един компактен топло-

обменник е от съществено значение за равномерното

разпределение на потока.

Характерно за тези топлообменни апарати е, че кон-

струкционните материали за оребряванията в някои

приложения са ограничени от работните температури.

При ниски до умерени температури оребряванията може

да са изработени от алуминий, мед или месинг. За висо-

котемпературни приложения могат да се използват

неръждаема стомана и термоустойчиви сплави, които

обаче могат да понижат ефективността на оребрявани-

ята. Вследствие на това, за компенсиране на понижени-

ето в ефективността могат да бъдат избрани повърхно-

сти с високи експлоатационни характеристики или де-

белината на оребряванията да бъде редуцирана.

Компактните топлообменници се произвеждат по-

средством процеси на спояване и заваряване. За ниско-

до среднотемпературни приложения оребряванията

могат да бъдат присъединени механично.

Основните видове компактни топлообменници са ореб-

рените тръбни топлообменници, оребрените пластинча-

ти топлообменници и регенераторите. Изборът между

трите се определя предимно от работните налягане и

температура, фазовото състояние на използваните

флуиди, замърсяващите свойства на флуида, допустимия

пад на налягането, якостта и издръжливостта, ограни-

ченията по отношение на размера и/или теглото и допу-

стимото смесване на прилаганите флуиди.

Оребрени тръбни топлообменници

Този вид топлообменни апарати намира широко при-

ложение в индустрията. Те се използват, когато по-

токът на единия флуид е с по-високо налягане и/или

когато коефициентът му на топлопредаване значител-

но се различава от този на другия флуиден поток. На-

пример в топлообменник тип газ-течност коефициентът

на топлопредаване на течността обикновено е много

по-висок в сравнение с този на газа. Оребряванията се

К