Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

фирмена публикация

VX25 - перфектната система

След пет години усилена разработка Ритал представи за първи

път своята нова платформа VX25 в тазгодишното издание на

Хановерския индустриален панаир. Това е първата система

стоящи шкафове, която е напълно разработена в отговор на

изискванията за увеличаване на производителността в производ-

ството на контролни и комутационни апарати и оптимизиране

на веригата на стойността съгласно стандартите на Industry

4.0. С мотото "System perfection" Ритал обещава гигантски ин-

дустриален скок, възможен благодарение на задълбочения опит и

интензивния диалог с клиентите. VX25 предлага отлично каче-

ство, намалена сложност и спестяване на време, както и безо-

пасно сглобяване. Повече от 25 регистрирани патента в проце-

са на проектиране доказват високото ниво на тази иновация.

Как може най-доброто да се направи

още по-добро?

Това е въпросът, който Ритал си задава, когато започва раз-

работването на нова система за стоящи шкафове. "Пазарът се

нуждае от шкаф, при който са редуцирани разходите за проекти-

ране и монтаж и е намалена сложността. Шкаф, който намира

своето място като самостоятелен и пълноценен модул в услови-

ята на нарастваща дигитализация. Новата система на Ритал вече

е на 100 процента съвместима с идеологията на Industry 4.0. С

комбинацията от реален шкаф и негов дигитален двойник новото

решение ще отговаря на всички бъдещи потребности от цифро-

визация - от онлайн конфигурация и проектиране до монтаж, ав-

томатизация, логистика и поддръжка", коментира д-р ТомасЩефен,

управляващ директор "Изследвания и разработки" в Ритал.

Интензивният диалог с клиентите

на Ритал е от решаващо значение за разработването на новата

система стоящи шкафове. В мащабно проучване за използваемост

на системата изследователският екип на компанията използва

думи, изображения и кратки филмчета, за да документира ежед-

невния трудов живот на производителите на контролни и кому-

тационни устройства. Изследването обхваща десет фирми в

Германия, осем в САЩ и шест в Китай, включително малки, средни

и големи компании. "Този анализ на потребителите отвори очите

ни. В някои случаи открихме проблеми, които самите клиенти все

още не бяха идентифицирали ", добавя д-р Щефен.

В резултат на проучването са налице систематично запи-

сани и конкретни изисквания за нов шкаф, които предоставят

на разработчиците и продуктовите мениджъри детайлен

наръчник за действителната разработка. Ритал използва и

констатациите на консултативния съвет на клиентите, кой-

то също участва в анкетата, за да допълни резултатите. По

време на фазата на развитие на системата компанията на прак-

тика не пропуска нито една съществена точка от изисквани-

ята. Новата система стоящи шкафове VX25 се отличава със

стриктна съвместимост с клиентските изисквания,

гъвкави възможности и перфектна

симетрия

- налице е едно и също 25-милиметрово отстояние при монтаж-

ните рамки, както при вертикалните, така и при хоризонтални-

те елементи. "Никоя шкаф-система досега не е била разработ-

вана толкова последователно и систематично, за да се осигури

максимална полза за клиентите. VX25 съответства на начина,

по който системният интегратор мисли и работи - както по

функции, така и по процеси", пояснява д-р Щефен.

Предимствата за клиентите по цялата производствена верига

на стойността могат да бъдат обобщени в следните три основни

точки: оптимално качество и постоянен поток на данните, нама-

лена сложност и икономия на време, както и безопасно сглобяване.

Ядрото на иновациите

е новоразработената носеща рамка. Тя определя простран-

ството за инсталация, ефективността при проектирането

и монтажа, възможностите за разширяване и стабилност-

та. Всичко това гарантира надеждност и гъвкавост на си-

стемата в производствения цех на клиента. Новата плат-

форма запазва всички важни и утвърдени продуктови харак-

теристики на съществуващата шкаф-система TS8 в свето-

вен мащаб, като допълнително ги разширява с множество нови

функции и ползи за клиентите. Повече от 25 регистрирани

патента в развойния процес на VX25 демонстрират високо-

то ниво на иновации в системата.

За Ритал "Перфектната система" включва и

високотехнологично производство

Компанията инвестира в нови производствени съоръже-

ния, за да създаде рамката на VX25. Модерното и напълно ав-

томатизирано оборудване за производство на профили и

обемна обработка, включващо общо 31 робота за заваряване

и други обработващи операции, осигурява максимално каче-

ство, прецизност и стабилност на продукта. В резултат

рамковата конструкция на VX25, която следва един и същи

модел с 25-милиметрово отстояние между отворите във

вертикално и хоризонтално направление, е доказано по-ста-

билна от предшественика си TS 8 при същото тегло.

Ритал ЕООД

Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, ж.к. "Дружба" 1

Търговски комплекс „Европа"; П.К. 1592

Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056

Факс: +359 (2) 4390659

е-mail:

office@rittal.bg www.rittal.bg