Previous Page  7 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2018

7

Новата система гарантира

по-бързо, по-ефикасно и по-

интелигентно производство

Александър Касчиев,

търговски директор на Ритал България

Какво представлява концепцията за цифровия близ-

нак? Разкажете нещо повече за това.

Стремежът на Ритал е да оптимизира и автоматизи-

ра максимално целия производствен процес, дори на ниво

работилница, в изпълнение на стратегията на Европейс-

ката комисия за Индустрия 4.0. Най-общо, идеята е съща-

та като при останалите индустриални скокове: по-бързо,

по-ефикасно, по-интелигентно производство, по-малко

грешки и с по-малко човешки труд. Изключително лесно

детайлна 3D CAD информация за новата система може да

бъде свалена от сайта на Ритал

(www.rittal.com

) или EPLAN

портала. Информацията е налична в 70 различни формата

за всички известни CAD системи. Всички елементи на

системата VX25, които подлежат на допълнителна машин-

на обработка, са етикетирани с QR код. Това дава възмож-

ност на нашите клиенти да дигитализират целия процес,

още от проектирането, през процесите на покупка, кал-

кулация на разходите, производство и контрол.

Откога ще е достъпна за клиентите новата систе-

ма и има ли разлика в цената?

Индустриалните шкафове вече са налични в нашия склад

в София и в Германия. Т.е. срокът на доставка е от склад

или до 14 дни. До края на годината на база на новата

система ще представим модернизираната версия на на-

шата система Ri4Power за ГРТ НН, а през първата поло-

вина на 2019 година ще представим и нашите ИТ решения

на база на VX25.

Що се касае до цената, то няма промяна спрямо ста-

рата ни система. Това означава, че шкаф VX25 с еднакви

размери и комплектация както аналогичен TS шкаф запаз-

ва същата цена. Единствената разлика е, че при новите

шкафове в комплекта не са включени халките за транс-

портиране. Те вече се предлагат само като аксесоар.

Предвиждате ли някакви събития, с които да пред-

ставите новата система?

Разбира се. На 11 юни т. г. в България ще пристигне

демонстрационен камион, специално оборудван с новата

ни система. Това е нещо като изложбен щанд на колела.

До 22 юни предвиждаме да направим обиколка из предпри-

ятията и градовете в страната и запознаем детайлно

колегите в бранша със системата. Ще започнем в София,

където ще направим специално събитие, с което да от-

бележим старта на VX25 в България.