Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 3/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

От февруари т. г. заемате длъжността изпълнителен

директор на ЕСО. С какви предизвикателства Ви срещ-

на този пост?

С екипа от специалисти на ЕСО вече успешно посре-

щаме професионалните предизвикателства, свързани

както с гарантиране на сигурността и надеждността

в работата на електропреносната система, така и с

ангажиментите на дружеството към либерализацията

на пазара на електроенергия.

В контекста на един от приоритетите на българс-

кото председателство – бъдещето на Западните Бал-

кани в Европейския съюз, ЕСО активно работи за подо-

бряване на енергийната инфраструктура и за постига-

не на целите на т. нар. дневен ред за свързаност.

До 2022 г. трябва да бъдат въведени в експлоатация

поетапно петте електропровода 400 kV, които друже-

ството реализира с привлечено съфинансиране от ЕК.

Изграждането на тези въздушни линии, една от които

междусистемна между България и Гърция, подкрепя це-

лите и на българското председателство на Съвета на

ЕС – постигане на стабилен европейски енергиен съюз.

А това може да се случи именно

чрез изграждането на

липсващата инфраструктура с оглед преустановяване

изолацията на част от държавите членки от европей-

ските газо- и електропреносни мрежи, и защита на

енергийната критична инфраструктура.

Кои бяха акцентите в дейността на ЕСО през измина-

лата година? Разкажете за някои от интересните ре-

ализирани проекти.

Работим активно

за подобряване

на енергийната

инфраструктура

Ангелин Цачев, изпълнителен

директор и член на УС

на Електроенергийния

системен оператор (ЕСО),

пред сп. Енерджи ревю

2017 г. започна със сериозно предизвикателство за

електроенергийната система на страната, когато на

11 януари товарът достигна близо 8000 MW. Адекват-

ните мерки и професионалните решения на експерти-

те на дружеството, и по-специално Централно диспе-

черско управление, безкритично преодоляха ситуация-

та и при нулева аварийност повишеното потребление

на електроенергия, продължило значителен период от

време заради безпрецедентните минусови температу-

ри, беше покрито. Изводите от критичната ситуация