Previous Page  9 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 3/2018

9

интервю

доведоха до преосмисляне на средствата за обезпеча-

ване на потреблението на електроенергия. Започнаха

поредица от разговори с големите индустриални по-

требители, за да се търсят начини за тяхното приоб-

щаване като доставчици на балансираща енергия чрез

намаляване на консумираната от тях електроенергия

в пиковите натоварвания на системата. Проведохме

няколко срещи и ще предложим съответните промени

в нормативната уредба, които да регламентират тази

възможност.

През 2017 г. продължи активната работа по реализа-

цията на амбициозната програма на ЕСО за развитие

на електропреносната мрежа с изграждането на пет-

те проекта от общоевропейски интерес, които споме-

нах. Миналата година те станаха част от меморанду-

ма за допълване на инициативата за газова междусис-

темна свързаност в Централна и Югоизточна Европа.

Основната цел на направените допълнения е да бъде

създаден по-голям и конкурентен регионален енергиен

пазар в Югоизточна Европа, за да се гарантира сигур-

ността на електроснабдяването на възможно най-нис-

ката цена за потребителите.

С допълненията страните от инициативата се ан-

гажираха да си сътрудничат и в областта на електро-

енергийния пазар. България заедно с Румъния и Гърция

участва с инициативата “Западни Балкани 6“ за подпо-

магане процеса по създаване на интегриран пазар за “ден

напред“ в регион Югоизточна Европа, към която през

пролетта на 2017 г. се присъединиха ЕСО, Българската

независима енергийна борса (БНЕБ) и Комисията за

енергийно и водно регулиране (КЕВР).

ЕСО стана стратегически партньор по международ-

ния проект CROSSBOW. Проектът е с европейско фи-

нансиране и е един от най-важните иновационни проек-

ти на ЕС в областта на интелигентните мрежи. Той

има за цел да предложи споделено използване на ресурси

за насърчаване на трансграничното управление на не-

постоянните източници на възобновяема енергия и

съоръженията за съхранение.

ЕСО стана партньор и в международния проект

FLEXITRANSTORE, в който участват четири операто-

ра на преносни мрежи – от България, Гърция, Кипър и

Турция. Негова основна задача е да развие следващо

поколение гъвкава енергийна мрежа, която да осигури

техническата основа и подобряване на съществуващия

европейски вътрешен енергиен пазар.

Какво включват плановете за развитие на електропре-

носната мрежа на страната в краткосрочен план? Кои

са приоритетните области?

Започваме реконструкцията на въздушна линия 220 kV

“Камчия“ от ТЕЦ “Марица изток 2“ до подстанция (п/ст)

“Карнобат“, която е въведена в експлоатация преди

повече от 50 години. До края на август се предвижда да

завърши ремонтът на открита разпределителна уред-

ба (ОРУ) 110 kV в п/ст “Карнобат“, която е въведена в

експлоатация преди 60 години. Подстанцията захранва

битовите и промишлени потребители на градовете

Карнобат и Сунгурларе, както и тяговата п/ст “Карно-

бат“. Приключването на реконструкцията на двата

обекта ще резервира захранването на целия регион и

ще гарантира сигурността на електроснабдяването на

курортите по Южното Черноморие. Предвидените за

инвестиция средства възлизат на 6,3 млн. лв. за п/ст

“Карнобат“ и около 26 млн. лв. за ВЛ 220 kV “Камчия“.

Реконструкция на стойност близо 10 млн. лв. се из-

вършва и на ОРУ 110 kV в п/ст “Марица Изток“ в Гълъбо-

во, която е въведена в експлоатация през 1974 г. Чрез

тази разпределителна уредба се захранват потребите-

лите в района на Стара Загора, Нова Загора, Хасково,

Димитровград, Харманли, подстанциите на Мини Мари-

ца Изток и други обекти. За близо 9 млн. лв. ще бъде

извършена реконструкция на ВЛ 220 kV “Сила“, а над 4

млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонта на ВЛ 110 kV

“Даладжа“ от п/ст “Гледка“ до п/ст “Ардино“. Тази го-

дина ще започне и изготвянето на работните проекти

за реконструкции на ОРУ 110 kV в п/ст “Ардино“, п/ст

“Самоков“, п/ст “Курило“, п/ст “Победа“ и изграждане

на нова п/ст “Ихтиман“.

През настоящата 2018 г. продължаваме активно ра-

ботата и по реализацията на петте проекта, които спо-

менах.

Проектите, реализирани от ЕСО, са обединени в две

основни групи. Първата включва междусистемния елек-

тропровод 400 kV между България и Гърция от п/ст

“Марица Изток“ до п/ст “Неа Санта“ и вътрешните

електропроводи 400 kV между п/ст “Марица изток“ и п/

ст “Пловдив“, между п/ст “Марица изток“ и “Открита

разпределителна уредба на ТЕЦ Марица изток 3“ и между

п/ст “Марица изток“ и п/ст “Бургас“.

Втората група предвижда подсилване на междусис-

темната свързаност между България и Румъния и включ-

ва проекта за изграждане на електропровод 400 kV между

п/ст “Варна“ и п/ст “Бургас“ на българска територия и

два електропровода на румънска територия. Общата

дължина на новите електропроводи 400 kV e приблизи-

телно 480 km с инвестиционна стойност 245 млн. евро.

С 31 млн. лв. от Международен фонд “Козлодуй“ ще

бъде съфинансирано изграждането на електропровод 400

kV от п/ст “Пловдив“ до п/ст “Марица изток“. С близо

120 млн. лв. от Механизма за свързване на Европа ще

бъде съфинансирано изграждането на електропроводи-

те 400 kV от п/ст “Марица Изток“ до п/ст “Бургас“ и

от п/ст “Варна“ до п/ст “Бургас“.

Какви мерки са предвидени по отношение на интегри-

рането на електроенергийните пазари в региона?

ЕСО като независим преносен оператор активно

работи за пълната либерализация на пазара на елект-

роенергия. Съвместно с БНЕБ успешно стартирахме на

11 април пазарния сегмент “в рамките на деня“.

Продължава координираната работа по въвеждането на

пазара “ден напред“. Съвместно със съседните опера-

тори реализираме процесите по изчисление и разпреде-

ление на междусистемните преносни способности.

Посрещаме предизвикателствата пред интегрирането

на електроенергийните пазари в региона с усилена ра-

бота. В средата на април подписахме с Македония Ме-

морандум за обединение пазарите “ден напред“ на две-

те страни с подкрепата на инициативата за енергийна

свързаност на “Западни Балкани 6“. ЕСО участва и в

съвместни проекти с операторите на преносни мрежи

в региона, които целят гарантиране сигурността на

електроенергийния обмен.