Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 4/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

продължение на почти 40 го-

дини са налични онлайн непрекъсва-

еми захранващи системи (UPS), като

пазарът на устройства с капацитет

между 5 и 150 kVA продължава да

нараства с 12% годишно, тъй като

предприятията и индустрията ста-

ват все по-зависими от постоянния

поток от цифрови данни. Съгласно

резултати от проучвания към момен-

та, почти 8 от 10 произведени UPS

системи са предназначени за прило-

жения в областта на информацион-

ните технологии. Не е изненадващо,

че специфициращите индустриални

UPS системи срещат затруднения

при идентифицирането на критични-

те разлики между търговското и

промишленото UPS оборудване. По

принцип областта на приложение на

онлайн UPS системите може да се

раздели на три широкообхватни сег-

мента.

Информационни технологии.

Тер-

минът “търговски UPS“ се свързва

с информационните технологии (IT),

тъй като UPS и компютърната зала

често се купуват като пакет. Мини-

малните спецификации за IT UPS

оборудване не са със сложен техни-

чески характер и обикновено се

търси само сертифициране за безо-

пасност. Центровете за данни в

банки, болници и застрахователни

компании са примери за типични IT

UPS приложения. Прекъсването на

променливотоковото захранване

може да наруши обработката на

данни и телекомуникациите, но не

създава риск от нараняване на хора

или имущество.

Управление на критични процеси.

С течение на времето UPS систе-

мите, предназначени за приложения

за управление на критични процеси,

станаха популярни като “индустри-

ални UPS“. При тези видове прило-

жения прекъсването на захранване-

то с променлив ток може да доведе

до опасна химическа нестабилност

в процесите или до скъпоструващи

повреди на системите за обработ-

ка. Нефтохимичните комплекси и

електроцентралите са добри приме-

ри за приложения, в които протичат

химични или свързани с пара проце-

си, които могат да станат опасни,

ако се прекъсне управляващата мощ-

ност. Поради риска, произтичащ от

загубата на захранване, предназна-

чените за индустриални приложения

UPS системи трябва да бъдат про-

ектирани и да бъдат тествани на

по-строго ниво от търговското

оборудване.

Общо управление на процесите.

Има приложения, които попадат в

среда, която се обозначава като лека

промишлена. Тези типове приложения

включват процеси, за които не е

присъща опасност, дори ако промен-

ливотоковото захранване бъде

прекъснато по време на работа.

Възникването на неизправност в

UPS и невъзможността за осигуря-

ване на непрекъснат променлив ток

обаче може да доведе до загуба на

готова продукция или на стотици

човекочасове за пренастройване на

оборудването. Фармацевтичната и

хранително-вкусовата индустрия

могат да бъдат примери за лека

промишлена класификация.

Съображения за

околната среда

Много индустриални среди, в кои-

то се използват UPS, особено в про-

изводството на електроенергия, се

характеризират с по-високи темпе-

ратури (т. е. >30°C) и замърсеност

на въздуха с частици. Индустриал-

ното UPS оборудване е проектира-

но да издържа на умерени количества

непроводящ прах и високи темпера-

тури на околната среда от поне

В