Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2018

19

газ, нефт, въглища

езависимо дали става въпрос

за сондажна площадка, терминал за

втечнен природен газ (LNG) или

тръбопровод за суров петрол, пом-

пите са неизменен компонент от

нефтената и газовата индустрия.

Преобразувайки механичната енер-

гия, помпите се използват за уско-

ряване и транспортиране на флуи-

ди от едно място или процес към

друг, като размерът на помпата е

пропорционален на премествания

обем.

Основните видове помпи, широко

прилагани в сектора, са обемни и

центробежни. Те се използват чес-

то като част от три- или многофаз-

ни помпени системи, при които един

или повече типа помпи работят с

всички флуиди – процес, предлагащ

намалени разходи за оборудване,

улеснена инсталация, подобрена про-

изводителност и по-малък отпе-

чатък.

Почти всички видове помпи попа-

дат в споменатите две категории,

като центробежните са най-разпро-

странени. Обемните помпи обаче са

налични в повече разновидности -

зъбни, лобови, перисталтични, вин-

тови и др.

Н

Помпи за

нефтената и

газовата индустрия