Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 4/2018

5

накратко

Булгартрансгаз избра предпочитан маршрут за газов хъб “Балкан“

В сградата на Европейската комисия в Брюксел Булгартрансгаз пред-

стави междинните резултати от предпроектното проучване за изгражда-

не на газов хъб Балкан. Директорът на “Вътрешен енергиен пазар“ в Главна

дирекция “Енергетика“ на ЕК Клаус-Дитер Борхарт подчерта, че Европей-

ската комисия продължава да подкрепя силно реализацията на проекта за

изграждане на газоразпределителен център на територията на България.

Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков допълни, че из-

граждането на газов хъб “Балкан“ ще допринесе за енергийната сигурност

в региона на Югоизточна Европа. Изпълнителният директор на Булгарт-

рансгаз Владимир Малинов подчерта, че дружеството ще продължи да полага

всички усилия за успешното изпълнение на проекта.

Пред представителите на ЕК в Брюксел бяха представени няколко ва-

рианта на трасета за газова инфраструктура на територията на Бълга-

рия, включително и два, които са разработени на база очакваните източ-

ници на доставка на природен газ. Според експертите предпочитан мар-

шрут е “Балкан 1“, който може да се реализира в две фази. Първата фаза

предвижда нов входен капацитет от Турция, а втората – входна точка

около Варна. Като други входни точки се разглеждат Гърция и Турция (съще-

ствуваща и нова инфраструктура), местен добив от дълбоко Черно море

(от България и Румъния). Инфраструктурата на газовия хъб ще свърже

пазарите на природен газ на България, Гърция, Румъния, Унгария, Сърбия,

Хърватия, Словения, Австрия, Германия, Италия, Украйна, Молдова и др.

София беше домакин на Европейския минен бизнес форум

На 18 май т. г. София беше домакин на Европейския минен бизнес форум,

в рамките на който беше обсъдено бъдещето на европейската минна

индустрия. Участници в дискусиите бяха представители на европейски

институции, Министерството на енергетиката, инвеститори и важни за

развитието на бранша заинтересовани страни. Преработката и добивът

на суровини ще стане ключов елемент в стратегията за развитие на

индустрията до 2050 г., стана ясно по време на събитието.

“Приложението на високи технологии, обвързаността на индустрията с

образованието, дейностите, които осигуряват реално функциониране на

кръговата икономика, сътрудничеството между различни отрасли са сред

стъпките в плана ни за действие“, посочи Родриго Чанес, специалист

Политики към Европейката комисия. Обсъдени бяха още някои от най-важ-

ните теми в дневния ред на добивния отрасъл и геология в ЕС – законо-

дателството, възможностите за инвестиции, перспективите в областта

на енергетиката. Специално внимание беше отделено на набиращата все

по-голяма скорост интелигентна минна индустрия, където приложението

на новите дигитални технологии става все по-широко използвано. Форумът

ангажира участници и представители на различни заинтересовани страни

в открит диалог по актуални въпроси, които вълнуват както минните

компании и местната общественост, така и цялата европейска общност.