Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 4/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Един от акцентите в тазгодишния

семинар, организиран от ДТС в

София, бе новото приложение eWire.

По какъв начин то подобрява на-

деждността на UPS системите?

В от 10 до 15% от случаите пус-

кането в експлоатация на UPS не е

успешно поради погрешна инстала-

ция, която оказва влияние върху

дългосрочната производителност на

системата и увеличава риска от от-

кази. За да осигурим увереността на

инсталатора и на крайния потреби-

тел, представихме иновативен под-

ход за опростен монтаж чрез предо-

ставянето на насоки за всеки етап

от процеса през приложението eWire.

Използвайки обогатена реалност, то

автоматично разпознава UPS с по-

мощта на камерата на смартфон и

предоставя цялата необходима ин-

формация и точни параметри за

конфигуриране на системата.

eWire помага на инсталатора с

инструкции стъпка по стъпка и про-

верки в реално време, за да се гаран-

тира правилното позициониране на

UPS и на шкафа за батериите му,

опроводяването с точния размер

кабел и усукващ момент, и конкрет-

ните размери на защитите.

Снимки и доклад с цялата инста-

лационна информация се изпращат до

партньора на Socomec на местно

ниво, в случая ДТС, чиито специали-

сти проверяват и валидират монта-

жа или предлагат корективни дей-

ствия. Накрая на потребителя се

издава официален документ, удосто-

веряващ правилната инсталация на

устройството. Всичко това прави

приложението уникално за UPS паза-

ра.

Сертификацията става все по-ва-

жен фактор при вземането на ре-

шение за закупуване на UPS. На

какви тестове подлежат продукти-

те на Socomec?

Всички UPS модели на Socomec се

Модулните UPS системи

отговарят на основните

нужди на потребителя

тестват и верифицират от трета

страна. Изпитванията са не само

за безопасност и електромагнитна

съвместимост, но и за ефектив-

ност, сеизмична устойчивост, на-

деждност, степен на защита и

много други. След производство

всеки продукт претърпява над 100

автоматични теста и повече от

1000 измервания на дадени парамет-

ри. Тези данни се обработват и ве-

рифицират в реално време, за да се

регистрират дори най-малките

отклонения.

Целта на изключително детайлна-

та проверка, възможна благодарение

на множеството сензори в UPS, е да

подсигури цялостната надеждност

на продуктите, избягвайки ранни

откази след инсталация.

Модулната концепция е една от

основните тенденции в индустри-

ята. Какви предимства предлага

технологията и кои са най-новите

модулни решения на компанията?

Модулните UPS системи се появи-

ха в резултат на технологичния

напредък, който позволи да се отго-

вори на основните нужди на крайния

потребител – възможност за без-

проблемно разширяване, едновремен-

на поддръжка и експлоатационна

готовност.

Socomec разработи Modulys, мо-

дулна система с мощност 25-600 kW

и множество уникални характерис-

тики. Нейните модули могат да се

добавят или поправят, без да е не-

обходимо спиране на системата, раз-

решение от оператора или настрой-

ка на какъвто и да е параметър. Не

е нужно да се следи и за версията на

фърмуера на новия модул – той се

актуализира напълно автоматично.

По този начин процесът отнема

само няколко минути, осигурявайки

много кратко средно време за ре-

монт (MTTR). Modulys е също със

сертифицирана надеждност (средно

време между отказите, MTBF) на

UPS модулите.

Предварителното MTBF, серти-

фицирано от трета страна, надви-

шава 1 млн. часа, докато средно

измереното на база полеви данни

MTBF е над 1,7 млн. часа. Това пови-

шава готовността и надеждността

на системата, минимизирайки вре-

мето на престой.

Надеждността на UPS зависи и от

батериите. Как виждате бъдеще-

то на UPS системите от гледна

точка на батерийните техноло-

гии?

Днес най-използвани са оловно-

киселинните батерии поради ниска-

та им цена в сравнение с други ре-

шения. В следващите няколко годи-

ни се очаква пазарният дял на лити-

евите батерии да нарасне. Предим-

ствата им са пестенето на про-

странство, малкото тегло, кратки-

ят период на зареждане и най-вече

по-дългият живот при високи тем-

ператури на работната среда. В

отговор на специфични изисквания

Socomec предлага и решения с лити-

еви батерии, като отчитаме, че в

бъдеще те ще станат много по-по-

пулярни, благодарение на непрекъс-

натия спад на цените им.

Лео Саро, маркетинг и продуктов мениджър,

Socomec UPS, пред сп. Енерджи ревю