Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

лектродвигателите са изложе-

ни на много видове смущения и нато-

варвания. Част от смущенията се

дължат на наложени външни условия

като прекомерно високо или ниско

напрежение, висока или ниска често-

та, хармоници, небалансирано напре-

жение на системата и прекъсвания на

захранването, например автоматич-

ното рестартиране, което се случ-

ва в захранващата мрежа. Други

възможни причини за външни смуще-

ния са замърсяване в двигателя, не-

изправности в охлаждащата систе-

ма и лагерите или повишаване на

околната температура и влажност.

Фактори на натоварване, дължащи се

на необичайната експлоатация на

самия двигател, са честите последо-

вателни стартирания, прекъсване и

претоварване, включително механи-

Технологии

за защита на

електродвигатели

чен стрес. Гореспоменатите нато-

варвания и смущения увреждат меха-

нично изолацията на намотките на

двигателя и чрез увеличаване на

степента на термичното стареене

може евентуално да предизвикат

дефектирането й.

Целта на защитата на двигателя

е да ограничи ефектите от смущени-

ята и натоварванията до безопасно

ниво, например чрез ограничаване на

свръхнапреженията или чрез предот-

вратяване на твърде честите опити

за стартиране. Ако обаче възникне

неизправност в двигателя, целта на

защитата е да го изключи своевремен-

но от захранващата мрежа.

Мониторинг честотата

на стартиране

За да не се съкрати очакваната

продължителност на живота на дви-

гателя, трябва да има адекватен

интервал от време между последо-

вателните стартирания. Ето защо

не трябва да се превишава опреде-

лената честота на стартиранията,

т. е. броят стартове за час, специ-

фицирани за даден електродвигател.

Важна особеност по време на

последователните стартирания е,

че температурата на ротора се

покачва и пада много бързо, докато

температурата на статора се про-

меня много по-бавно. При номинално

натоварване температурата на

ротора е много по-ниска от тази на

статора.

Ако след стартиране двигателят

работи известно време, преди да

спре, роторът има достатъчно вре-

ме, за да се охлади. Тогава, дали може

да се извърши рестарт или не, зави-

си изцяло от температурата на

статора, която може да бъде огра-

ничаващ фактор. От друга страна,

Е