Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 34 Next Page
Page Background

18

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

исторически план нефтена-

та и газова индустрия винаги е зат-

руднявала доставчиците на оборуд-

ване и производствения персонал с

характерните за сектора тежки ра-

ботни условия. За вентилите това

се интерпретира като нарастваща

необходимост от все по-висока

якост, по-голяма издръжливост и по-

добри експлоатационни характери-

стики.

Търсенето на нефт и газ се уве-

личава изключително много от инду-

стриалната революция насам, което

налага изисквания за по-дълбоки на-

ходища, по-дълги тръбопроводни

линии и по-ниски производствени

разходи. Всички тези фактори карат

добивните компании и рафинериите

да са много внимателни при избора

си на оборудване. С напредъка на

производството, транспорта и

технологиите на преработка изиск-

ванията за експлоатационните ха-

рактеристики на оборудването ста-

ват все по-строги с цел да се отго-

вори на нуждата от повишаване на

работната ефективност. Днес очак-

ванията към параметрите на обо-

рудването са по-големи от всякога,

тъй като диапазонът, в който се

изменят условията на експлоатация,

се е разширил, а към списъка с изис-

квания са добавени и защитата на

персонала и околната среда.

Условията, в които се използват

вентилите в нефтената и газовата

индустрия, са уникални и екстремни.

От изключително високи темпера-

тури (над 816°C) и високи налягания

(повече от 1723 bar) до криогенни

температури (-162°C за втечнен

природен газ) и много ниски наляга-

ния, вентилите трябва да бъдат

Вентили за нефт

и газ

проектирани и изработени така, че

да осигуряват високо ниво на надеж-

дност. В допълнение към широкия

диапазон от условия, отдалечените

местоположения на вентилите също

поставят някои уникални предизви-

кателства. Примери за това са вен-

тили на над 3000 m под морската

повърхност и тръбопроводни венти-

ли, изложени на екстремните тем-

ператури в пустинята. Вентилите

в тези сурови среди могат да оста-

нат отворени или затворени за

продължителни периоди от време,

като от тях се очаква да функцио-

нират надеждно дори след като не

са били задействани с години.

Всеки сегмент от нефтената и

газовата индустрия предлага отдел-

ни примери за екстремни условия за

вентилите. В горната част на вери-

гата вентилите регулират дебита

на суровия петрол и природния газ от

инжекционни системи под високо

налягане до дроселни клапи и венти-

ли, предотвратяващи неконтролира-

ното изпускане на нефт и газ от

кладенците. Вентилните системи

трябва да издържат през всичките

години, в които кладенецът се екс-

плоатира, като този период зависи

от различни фактори, например ико-

номиката и появата на нови техни-

ки за добив. Новооткритите източ-

ници на нефт и газ от битуминозни

пясъци и шистови формации допъл-

нително усложняват спецификации-

те на вентилите.

Средният сегмент на производ-

ствената верига, включващ съхра-

нението и транспорта на нефт и

газ на големи разстояния, също по-

ставя уникален набор от изисквания.

Дългите тръбопроводи налагат ин-

сталирането на компресори по

продължението им с цел поддържа-

не на движението на продукта, а

вентилите трябва да осигурят за-

щита за оборудването и минимал-

но възпрепятстване на потока. За

превръщането на природния газ в

течност за транспортирането му

от изолирани находища до потреби-

телите са необходими екстремно

ниски температури. Това налага из-

ползваните в криогенни условия вен-

В