Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 34 Next Page
Page Background

26

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

оботите и автоматизацията

като цяло имат редица приложения в

различни области като индустрията,

селското стопанство, отбраната и

др. Получаването на енергия отвъзоб-

новяеми източници също не остава

подминато оттази тенденция. Зада-

чите, коитотрябва да бъдатизпълне-

ни в компаниите за възобновяема

енергия, нарастват непрекъснато и

се превръщат в сложни инженерни

предизвикателства, което налага

роботизацията и автоматизацията

на процесите, за да се спести вре-

ме, да се увеличи производителност-

та и да се оптимизират експлоата-

ционните параметри.

Отрасълът на възобновяемите

енергийни източници показва не-

прекъснат напредък в използваните

методи и продукти за оползотворя-

ване на енергията от естествени

източници като слънцето, вятъра и

водата.

Слънчевата енергия се използва

все по-често за генериране на зна-

чителни количества електроенергия.

Търсенето на захранвани със слънче-

ва енергия устройства и соларни

панели е нараснало дотолкова, че

компаниите вече не могат да разчи-

тат само на човешка работна ръка

в производствените процеси.

Роботи във

фотоволтаичната

индустрия

Все по-широкото прилагане на

автоматизация и роботизация при

производството на соларни модули,

Автоматизация

на ВЕИ системи

разработването на проекти и експ-

лоатацията и поддръжката на фото-

волтаични (PV) системи спомага за

гарантирането на най-високо каче-

ство при минималните възможни

разходи. Автоматизацията в секто-

ра се изразява в използването на

различни видове машини – от малки

шестосни роботи за запечатване на

панелните ръбове до големи роботи

за инспектиране и палетизиране на

сглобените модули. Според пред-

ставители на индустрията автома-

тизацията навлиза в сектора по

различни причини. Една от тях е

фактът, че цените на роботите и

решенията за автоматизация се

понижават, гъвкавостта им се уве-

личава, а програмирането им става

по-лесно. Друга причина за наблюда-

вания ръст на автоматизацията в

соларната индустрия са намалява-

щите размери на колаборативните

роботи и възможността им да рабо-

тят в близост до и съвместно с

хората.

По-широкото приложение на авто-

матизацията в соларната индустрия

е неизбежно поради непрекъснатото

развитие на сектора. Използването

на решения за автоматизация и ро-

боти за повишаване на конкурентос-

пособността е увеличаваща се тен-

денция в областта на соларната

енергетика. С тяхна помощ произво-

дителите могат да изработват

панели по-бързо, по-евтино и с по-

високо качество, без да са необхо-

дими множество ръчни операции.

Освен на централизираната про-

изводствена площадка компаниите

в соларната индустрия могат също

така да използват транспортируе-

ми автоматизирани модулни линии за

производство близо до мястото за

инсталация. Цената за доставка на

фотоволтаични модули в по-отдале-

чени райони може да бъде значител-

на, така че намаляването на разхо-

дите за логистика повишава рента-

билността на производството.

В допълнение, редица компании

разработват и системи за инстали-

ране на соларни централи, управле-

ние на проследяващи слънцето уст-

ройства и осигуряване на почиства-

щи и други функции за поддръжка.

Почистването на панели може би е

областта, в която роботизацията

намира най-голямо приложение. Един

производител вече е инсталирал 350

от своите безводни агрегати, все-

ки от които разполага със собствен

захранващ соларен панел и батерия,

която осигурява енергия на робота

за 3 дни. Роботът се прикрепя към

горната и долната релса на редица-

та от соларни панели и се придвиж-

ва, почиствайки ежедневно панели-

те с мека микрофибърна материя и

контролирана струя въздух. Загуба-

та на мощност от наслагване на

пясък и прах в пустинните зони, за

които е предназначена тази роботи-

зирана система, може да достигне

до една трета от нормалната мощ-

ност, така че възвръщаемостта на

инвестицията може лесно да бъде

прогнозирана за период от между 18

месеца и 4 години.

Иновативни начини за използване

на роботите в полеви условия се

появяват непрекъснато. Сред нови-

те идеи е концепцията за мобилна

Р