Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2018

27

ВЕИ енергетика

станция в изграждащите се солар-

ни паркове, която може да извършва

някои инсталационни дейности, като

например да поставя панелите на

носещата конструкция.

Автоматизация в

соларни инсталации

Когато се обмисля използването

на електрическа фотоволтаична

система, е важно първо да се оцени

колко енергия може да произведе

инсталацията в зависимост от ме-

стоположението, ориентацията и

ефективността й на преобразуване.

Тази оценка в крайна сметка ще

зависи от вида на технологията и

качеството на системните компо-

ненти.

За да се гарантира, че индустри-

алната енергийна система винаги

произвежда достатъчна мощност, е

необходимо денонощно следене на

експлоатационните параметри.

Това може да стане само чрез изпол-

зване на система за мониторинг на

производителността в реално вре-

ме. Технологията за индустриална

автоматизация - особено класът

системи, известни като SCADA,

осигурява идеална платформа за

контрол и мониторинг на работни-

те параметри на PV системите в

реално време.

Мониторингът и анализът на

ефективността на соларните цен-

трали днес са от изключително кри-

тично значение поради нарастващи-

те разходи за експлоатация и под-

дръжка, както и с намаляването на

производителността, дължащо се на

износване на оборудването. Това

означава, че използването на систе-

ма за мониторинг може да се окаже

ключово за гарантирането на висо-

ка производителност, малък период

на престой и откриване на неизправ-

ности в PV централите през целия

им жизнен цикъл.

От техническа гледна точка е

интересно да се разбере как се из-

вършва събирането на данни, започ-

вайки от DC нивото. Тук предназна-

чените за PV инсталации обедини-

телни (стрингови) кутии имат вгра-

дени датчици, които измерват стой-

ностите на постояннотоковото

напрежение и мощността, като дан-

ните се предават през сериен RS485

порт (могат да се използват различ-

ни методи, както и безжични) за

комуникация със SCADA чрез ModBus.

Някои RTU (отдалечени терминални

устройства) се инсталират на ме-

стоположението, свързвайки го с

множеството обединителни кутии

на вече споменатите RS485 цикли.

На ниво AC инверторите разпола-

гат с открити RS485 портове, по-

зволяващи лесно свързване. Комуни-

кационните драйвери събират дан-

ни от контролните кутии и RTU с

времеви печат за обработка, съхра-

нение, сигнализация, отчитане и

показване в реално време. Това е с

цел непрекъснато получаване на

данни за параметрите на DC и AC

ниво, статуса и диагностиката.

Възможностите на SCADA се изпол-

зват и за мониторинг на релейни

защити, електромери, метеороло-

гични станции/сензори, контролни

табла ниско и високо напрежение, DC

комутатори, трансформатори и

всички други устройства, които

могат пряко или косвено да засегнат

производителността на централа-

та.

Освен това, за да се направи PV

приложението на SCADA възможно