Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 5/2018

29

ВЕИ енергетика

ринг на вибрациите. За тази цел на

критични места по задвижващата

система на вятърната турбина се

поставят вибрационни датчици.

Могат да бъдат измерени и други

значими физични променливи като

температура или консистенция на

смазочните течности.

Промените във вибрациите на

наблюдаваните компоненти осигуря-

ват възможност за откриването на

потенциални механични повреди, а

сравнението с референтните измер-

вания като тези, направени непос-

редствено след монтажа на инста-

лацията, позволява да се направят

изводи за действителното състоя-

ние на зъбните предавки, генерато-

рите, ролковите лагери, роторите

и други елементи.

Основното предимство на CMS е

постоянното автоматично наблюде-

ние и оценка на тенденциите при

сравними работни условия. Поради

това те са по-добри от измервани-

ята на вибрациите, извършвани в

специфични точки, които не са съот-

несени към определени експлоатаци-

онни условия и по този начин се ха-

рактеризират със значително по-

голяма степен на вариация, което ги

прави неподходящи за сравнение.

Друго предимство на този вид

мониторинг е, че той позволява под-

дръжка на базата на състоянието на

компонентите. Вместо частите да

се заменят след фиксирани интерва-

ли от време, определени въз основа

на емпирични стойности, те могат

да бъдат подменени само когато е

необходимо, например при регистри-

рани признаци на износване. Систе-

мата за мониторинг на състояние-

то също така подпомага оператора

на съоръжението в управлението на

интервалите между дейностите по

поддръжка и в систематичното оп-

ределяне на приоритетите. Отчи-

тайки сезонните условия, графици-

те за поддръжка, организирането на

персонала и доставките на матери-

али могат да се планират по разход-

но ефективен начин.

Основното предимство на интег-

рирано решение е обвързването на

измерените от CMS стойности с

другите работни параметри на

вятърната турбина. Това увеличава

надеждността на мониторинга на

състоянието по отношение на диаг-

ностиката. Тенденциите за възник-

ване на неизправност могат да се

сравнят с текущата оперативна

ситуация и да се интерпретират с

по-голяма точност.

Селективното управление на ин-

сталацията дори позволява да се

намалят механичните натоварвания.

По този начин регулираните работ-

ни условия могат да удължат живо-

та на частично повредените компо-

ненти до следващата планирана

дата за техническо обслужване.

Допълнителните налични данни по-

зволяват на центъра за мониторинг

да извършва по-точна диагностика.

Операторът получава не само вери-

фициран сигнал за неизправност, но

и оценка на оперативната й значи-

мост и препоръки за предприемане

на конкретни действия.

Всички налични резерви могат да

бъдат идентифицирани във връзка с

техническото оперативно управле-

ние чрез комбиниране на информаци-

ята от автоматизираната система

и настоящите условия на околната

среда като скорост на вятъра или

околна температура с оценка на

натоварването върху съответните

компоненти. Това дава възможност

на оператора да продължи да изпол-

зва потенциала на вятърната тур-

бина при гарантирана безопасност

и оптимална производителност.

Вятърните турбини са сложни

системи, които непрекъснато са

изложени на променящи се експлоа-

тационни условия. Ето защо е це-

лесъобразно CMS да се адаптира към

специфичните характеристики на

типа турбина и да се параметризи-

ра спрямо тях. Възможен е и дистан-

ционен мониторинг чрез използване-

то на съвременни комуникационни

среди, който позволява компетент-

на и бърза поддръжка при необходи-

мост. Съществуват например цен-

трове за мониторинг на състояние-

то, които са специализирани в ин-

тернет-базирано дистанционно об-

служване.

Центърът за мониторинг обеди-

нява и анализира данните, идващи от

управляваните от него централи. В

случай на повреда автоматично по-

лучените характерни стойности се

изследват по-внимателно и се срав-

няват с други характерни стойнос-

ти и тенденции, докато се създаде

съответниятмодел на възникване на

неизправностите. На този етап вече

е възможно на оператора на инста-

лацията да се дадат индикации за

причината за повредата, което по-

зволява селективното и ефективно

използване на допълнителни техни-

ки за изследване например видео

ендоскопска инспекция.