Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 34 Next Page
Page Background

6

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Weishaupt е сред водещите произ-

водители на горелки, кондензни

котли, соларна техника, термо-

помпи и решения за сградна авто-

матизация. Как е организирана дей-

ността на компанията в Бълга-

рия?

Max Weishaupt е основана през

1932 г. с централа в Швенди, Герма-

ния, и се ръководи от инж. Зигфрид

Вайсхаупт и сина му, инж. Томас

Вайсхаупт. В световен мащаб пер-

соналът на групата наброява над

3400 служители.

Търговското представителство

на компанията в България е активно

повече от 25 години. Основната му

дейност е обслужване на клиенти и

партньорски фирми чрез продажба и

сервиз на нафтови, газови, комбини-

рани и специални горелки до 32 000

kW, както и снабдяване с резервни

части. Продуктите на Weishaupt са

познати в страната отдавна, тъй

като все още получаваме запитва-

ния за резервни части за горелки, ра-

ботещи безупречно над 35 г.

Как успявате да постигнете баланс

между изискванията за висока енер-

гийна ефективност и ниски емисии

на азотни оксиди (NO

x

)?

Постоянното покачване на цени-

те на горивата и все по-строгите

емисионни норми определят тенден-

цията към все по-качествени и енер-

гийно ефективни продукти, каквито

са нашите горелки. Още през 2005

г. бе представена първата дигитал-

на горелка Weishaupt, като от око-

ло 5 години не предлагаме механич-

ни модели, а само дигитални. Сред

най-важните им предимства е енер-

гийната ефективност, дължаща се

на изключителната прецизност на

горивния процес. При дигиталните

горелки има възможност за използ-

Следваме тенденцията към

все по-качествени и енергийно

ефективни продукти

инж. Георги Колев,

управител търговско представителство

на Max Weishaupt за България,

пред сп. Енерджи ревю

ване на вграден инвертор за елек-

тродвигателя на вентилатора, ко-

ето спестява на годишна база над

50% от енергопотреблението. Дру-

га важна опция е използването на

кислородна сонда за димните газо-

ве, което спестява около 2% от раз-

ходите за гориво на годишна база.

По отношение на NO

x

, предлагаме

различни серии в зависимост от

изискванията за емисии в съответ-

ната държава. Сериите за по-ниски

NO

x

-емисии са LN, multiflam

®

3LN, 4LN

и PLN (NO

x

до 30 mg/kWh). За нас не

е проблем да предлагаме комбинация

от енергийно ефективни и нискоеми-

сионни горелки. Освен финансови

средства, една по-ефективна горел-

ка спестява и огромни количества

CO

2

-емисии.

Системите за управление също

допринасят за подобряване на ефек-

тивността. Какви са най-новите

Ви разработки в областта?

Всички описани процеси при диги-

талните горелки имат нужда от

прецизно управление. При горелките

Weishaupt видовете управление са

основно четири: W-FM 50, W-FM 54,

W-FM 100 и W-FM 200. Разликата е,

че с W-FM 50 и W-FM 54 може да се

управляват горелка и честотно ре-

гулиране, докато W-FM 200 позволя-

ва допълнително управление на че-

стотно регулиране, кислородна сон-

да и до 6 сервомотора, което обус-

лавя приложението му при горелки-

те от серията 4LN и при специал-

ните изпълнения като например го-

релка на три горива или симултан-

но горене. Актуална разработка е

новият висок клас управление W-FM

1000, което се използва при редица

специализирани горивни процеси.

Разполагаме и с отдел, който се

занимава само с контролни шкафо-

ве по задание на клиента, които

намират приложение при котли и

специални приложения.

Какви са другите водещи техноло-

гични и пазарни тенденции в сек-

тора?

Последна технологична тенденция

за горелките Weishaupt е спомената-

та серия нискоемисионни горелки

4LN с рециркулация на димните га-

зове и серията PLN с предварител-

но смесване на газ и въздух. Разра-

ботката и серийното производство

и на двете серии бе продиктувано от

налагането на високи изисквания за

NO

x

-емисиите в Китай през 2017 г.

Нормите тук са все още далеч по-

високи, но със сигурност вървим в

тази посока заедно с ЕС.

Интересна тенденция в България

е доставката на горелки за работа

на биогаз. Вече можем да се похва-

лим с много безупречно работещи

горелки на два газа (биогаз/природен

газ или биогаз/LPG). Тези горелки се

използват предимно в изградените

в няколко мандри биогаз инсталации,

където работят на парни и водогрей-

ни котли за производствени нужди.

За една от тези мандри доставихме

и горелка, работеща на три вида

гориво (биогаз, природен газ и на-

фта). Двугазовите горелки намират

приложение и в пречиствателните

станции.