Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 34 Next Page
Page Background

8

брой 5/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

интервю

Сибел е дистрибутор на някои от

водещите производители на тер-

моустойчиви продукти за електро-

мотори. Как оценявате българския

пазар на тези решения?

Българските производители на

електромотори доставят продукти-

те си главно на водещите европей-

ски пазари и са длъжни да се съобра-

зяват с най-актуалните технически

изисквания в световен мащаб.

Все по-широкото използване на

инверторни управления, изискванията

за компактност и ниско тегло, енер-

госпестяващите стандарти и теж-

ките режими на работа поставят

високи изисквания към термоустой-

чивостта на електродвигателите.

За повишаване на термичния клас

на двигателите и предпазването им

от прегряване се прилагат редица

комплексни мерки, свързани най-вече

с употребата на висококачествени

и иновативни материали.

Кои са според Вас решенията за

справяне с тези проблеми?

На първо място това са матери-

алите, съставляващи електроизола-

ционната система на двигателя: за

моторите НН – емайлиран проводник,

канална изолация, лакове и смоли за

импрегнация, а за моторите ВН –

слюдени ленти, смоли и композитни

материали. Доскоро качествените

двигатели бяха с топлинен клас F

(155°C). Вече се налага като стан-

дарт клас Н (180°C) и тенденцията

е към клас 200°C. Ние доставяме

електроизолационни материали на

водещия световен производител

VON ROLL – Швейцария, в чиито ла-

боратории се разработват непрес-

танно иновативни продукти за спра-

вяне с новите предизвикателства.

Независимо от високия температу-

рен клас, двигателят трябва да е за-

Предоставяме решения

за предизвикателствата

при електродвигателите

Иво Русев, управител на Сибел,

пред сп. Енерджи ревю

щитен от прегряване. За целта се

ползват температурни сензори и

защити, като при тях основната

проблематика е свързана със скоро-

стта им на реагиране. Нашите парт-

ньори от Thermik – Германия повиша-

ват чувствителността на биметал-

ните термозащити, като вграждат

в техния корпус и термистор. Това

увеличава многократно бързодей-

ствието на термозащитата.

При инверторните управления

оборотите на двигателите могат

да намалеят под критичния праг за

ефективност на стандартна венти-

лация. В такива случаи се прилага

принудителна вентилация, независе-

ща от оборотите на двигателя. Тя

обикновено се монтира в специален

вентилаторен кожух. Такива венти-

латорни кожуси предлага фирма

Italgard – Италия, която има филиал

в България, в района на Сливен. При

монофазните електромотори все

повече се ползват електронни реле-

та за изключване на пусковия конден-

затор след стартирането. Те позво-

ляват много по-кратки цикли на пус-

кане и спиране на двигателя в срав-

нение с механичните и електромеха-

ничните изключватели.

Какви са продуктовите новости в

каталога Ви? Разкажете повече за

тях.

Сибел разширява продуктовата си

гама, като запазва фокуса върху

качествените материали за елект-

ропромишлеността. Новости сред

предлаганите продукти са семерин-

гите на швейцарската фирма Dichta,

електронните релета-изключватели

на Xenon – Италия и други продукти

от водещи европейски производите-

ли като феродо за спирачки, безолов-

ни припои и машини за почистване на

емайлирани проводници.

За поредна година Сибел участва

на Международен технически пана-

ир Пловдив. Върху кои продукти ще

акцентирате в тазгодишното из-

дание на изложението и какви са

очакванията Ви за форума?

Освен най-новите изолационни

материали на VON ROLL и Weidmann,

представяме нови термоустойчиви

кабели на Huber+Suhner – Швейцария.

Huber+Suhner предлага дори кабели с

водно охлаждане за свръхбързо за-

реждане на електромобили. Ще ак-

центираме на най-новото поколение

лакове и смоли за импрегнация на

VON ROLL, отговарящи на най-стро-

гите нормативи за безопасност и

екологосъобразност.

Като дългогодишни участници в

есенния Пловдивски панаир се надя-

ваме той да възстанови позициите

си като витрина на българския тех-

нически бизнес и да привлече повече

чуждестранни изложители. В Бълга-

рия няма друго подобно събитие с

такава история, традиции и мате-

риална база. Състоянието на Плов-

дивския панаир зависи до голяма

степен и от държавната политика

и отношението на българския бизнес

към него. Ако въпросът е има ли

нужда България от голям техничес-

ки панаир, моят отговор е "Да".