Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

ързото развитие на дейнос-

тта в интернет, а и на цялата ин-

дустрия, свързана с тази техноло-

гия, води до увеличаване потока на

информация в мрежата и неизбежна-

та необходимост от съхраняване и

анализиране на големи масиви от

данни (big data). С оглед на това енер-

гетиката трябва да се адаптира към

този нов начин на работа и да отго-

вори на нуждата за съхранение на

данни от различни отрасли като

банково дело, търговия и дори таки-

ва от общинските администрации.

Центровете за данни, които пре-

доставят на фирмите и потребите-

лите бърз достъп до информация,

консумират значително количество

електроенергия – не само за осигу-

Дизелови

генератори за

центрове за данни

ряване на нормален работен режим,

но също така и за охлаждане на по-

мещенията, в които са разположе-

ни. Температурата в такива съоръ-

жения трябва да се поддържа около

20°С – оптималната работна тем-

пература за сървърите. Всяко спи-

ране на захранването, дори еднок-

ратно, само за няколко минути, може

да прекъсне работата на цяла ком-

пания и да причини големи икономи-

чески загуби.

Затова, освен че електроенергия-

та, която захранва такива съоръже-

Б