Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 34 Next Page
Page Background

10

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

фирмена публикация

Шкафове серия SE 8

от Rittal

Серията SE 8 предлага различни предимства при

необходимост от използване на самостоятелни ре-

шения, или ако не се изисква страничен достъп. Се-

рията притежава пълна съвместимост със сис-

темните аксесоари на модулните шкафове TS 8,

което освен удобство, осигурява ясно предимство

по отношение на разходите в едно решение.

Свободностоящите шкафове се използват в мно-

го области на промишлеността и в строителство-

то. Типични области на приложение са от компак-

тни машини и оборудване, до системи за електро-

разпределение и автоматизация, които могат да

бъдат разположени в един шкаф.

За разлика от модулните шкафове с рамки и сва-

лящи се странични панели, при конструкцията на

SE 8 страничните панели и покрива се изработ-

ват от един цял лист ламарина. На шкафа се мон-

тират с винтове за по-лесен достъп. Различни ре-

шения, осигуряващи вход за кабелите отдолу,

могат да бъдат реализирани чрез интегрираната

подова рамка, базирана на TS 8 системата. Зад-

ният панел, вратите и основата/цокъла на SE 8

също са идентични на серията TS 8.

Профилът на рамката на SE 8 също е заимстван

от TS 8 и благодарение на това, клиентите полу-

чават същите богати възможности за интерио-

рен монтаж като възможност за инсталиране на

носещи шини на външно и вътрешно монтажно ниво

и многобройните аксесоари на доказалата се през

годините в цял свят система TS 8. Ако в минало-

то за различните типове шкафове бяха необходи-

ми различни аксесоари, което увеличаваше скла-

довата наличност, то сега вече нямаме това из-

лишно блокиране на средства.

Тъй като тялото и страниците на SE 8 шкафа

се формират от една заготовка, разходите за про-

изводство се редуцират. Освен това, потребите-

лят не губи време за монтаж на отделни странич-

ни панели. SE 8 предлага големи потенциални спе-

стявания, особено за шкафове с по-големи шири-

ни. Например, един шкаф може да се използва вме-

сто два или три модулни такива. Шкафовете са

оборудвани със специални контактни шайби, кои-

то прорязват повърхностното покритие на боята

на тялото, на задния панел и на подовите плочи и

така автоматично се изравняват потенциалите,

което допълнително намалява разходите за труд.

Значителни ползи тази конструкция предлага и

за проектантите, използващи CAD системи. Тъй

като вътрешната инсталация на SE8 и TS8 е иден-

тична и планирането може да стартира веднага.

Трябва само да се вземе решение дали ще са необ-

ходими свободно стоящи или модулни шкафове.

Новите свободно стоящи шкафове се предлагат

със следните размери: височина от 1600, 1800 и

2000 мм, дълбочина от 400, 500 и 600 мм и в шири-

на от 600 до 1800 мм.

Ритал ЕООД

Адрес: София, бул."Искърско шосе" №7, ж.к. "Дружба" 1

Търговски комплекс „Европа"; П.К. 1592

Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056

Факс: +359 (2) 4390659

е-mail:

office@rittal.bg

Web:

www.rittal.bg