Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 50 Next Page
Page Background

10

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

накратко

ЧЕЗ подменя 3930 метра кабел 110 kV в София

ЧЕЗ Разпределение България стартира изпълнението на най-мащабния си

проект за т. г., който включва подмяна на ключов кабел 110 kV в София. С

реализацията на проекта, инвестициите в който възлизат на 3,2 млн. лв.,

ще се подобри сигурността на електрозахранването в 39 000 домакинства

и стопански клиенти в 9 столични района - Триадица, Красно село, Средец,

Лозенец, Красна поляна, Възраждане, Илинден, Младост и Искър. Предвижда

се проектът да приключи до края на октомври, като по време на изпълне-

нието му кабелът ще бъде изключен и две подстанции ще преминат на

едностранно захранване. Реконструкцията ще е на няколко етапа, тъй като

трасето е разделено на части, за да се ограничат смущенията за клиенти-

те “Трасето, по което ще се подменя кабелът, е изключително сложно, но

ние сме взели необходимите мерки нашите подизпълнители да сведат не-

удобствата за гражданите до минимум. Моментът за извършване на клю-

човия ремонт е внимателно подбран - работи се в период, когато консума-

цията на електричество е най-ниска. Така се избягва претоварване по мре-

жата, която ще доставя ток в посочените райони“, обясни Томаш Пецка,

главен директор “Управление на активите“, ЧЕЗ Разпределение България.

Индустриалните потребители на природен газ са спестили 87 млн. лв. за шест месеца

При замяната на нафтата, мазута и електричеството с природен газ

индустриалните клиенти са реализирали икономии в размер на над 87 млн.

лв. от януари до юли т. г., сочат данни на Овергаз Мрежи. За същия период

в обществено-административния сектор са спестени над 54 млн. лв., а

битовите потребители са спестили близо 26 млн. лв. благодарение на упот-

ребата на природен газ. Така експертите от Овергаз заключават, че кли-

ентите на компанията са спестили общо 167 268 795 лв. през първото

полугодие на т. г. Това включва близо 56 500 битови и над 3000 стопански

потребители на територията на 51 общини в България. “Цената на природ-

ния газ остава 2,5 пъти по-ниска от тази на електроенергията. Газьолът

е 2,1 пъти по-скъп от синьото гориво, а цената на пропан-бутана излиза 1,3

пъти по-висока от тази на природния газ“, поясняват от Овергаз.

Мини Марица-изток с две отличия от Международния енергиен форум

Мини Марица-изток получи две отличия на Международния енергиен форум,

който бе организиран от Научно-техническия съюз на енергетиците в Бълга-

рия (НТСЕБ) от 22 до 27 юни т. г. във Варна, съобщиха от компанията.

Председателят на НТСЕБ проф. д-р инж. Бончо Бонев връчи почетни плакети

за дългогодишна съвместна работа на Мини Марица-изток, ТЕЦ Марица изток

2 и ЕСО. Заместник-председателят на управителния съвет на Българската

браншова камара на енергетиците (ББКЕ) доц. Валентин Колев връчи почет-

на грамота и плакет “Енергетик на годината“ на изпълнителния директор

на Мини Марица-изток Андон Андонов за ползотворна и дългогодишна работа

в областта на енергетиката в България, високи производствено-икономи-

чески резултати и активна работа като член на ББКЕ.

Бизнесът на свободния енергиен пазар получава 20-30% по-евтина електроенергия

Темите за енергийната ефективност, възобновяемите източници и кли-

мата заемат специално място и в Иновационната стратегия за интелиген-

тна специализация на България до 2020 г. (ИСИС), както и в ОП “Иновации

и конкурентоспособност“ (2014-2020). Това стана ясно по време на конфе-

ренция на тема “Индустрия, енергетика и климатични промени“, в която се

включи и заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. “За мен

е изключително важно, че конкурентите цени на електроенергията както за

едрите, така и за крайните клиенти, могат да бъдат постигнати въз ос-

нова на либерализацията на енергийния пазар. Бизнесът, който вече е на

свободния пазар, получава между 20-30% по-ниски цени за електроенергия“,

заяви той. Министър Борисов подчерта и приноса на Консултативния съвет

за индустриална стабилност и растеж към Министерството на икономика-

та в разрешаването на казуси, свързани с устойчивото развитие на иконо-

миката на страната и опазването на околната среда. В рамките на съби-

тието бе подчертано още, че Наредбата за намаляване на тежестта, свърза-

на с разходите за енергия от възобновяеми източници, е пример за съвме-

стна работа между институциите и бизнеса и дава отговор на въпроси,

свързани със запазване на конкурентоспособността и експортния потенци-

ал на нашата промишленост.