Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 34 Next Page
Page Background

12

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

сновните фактори за непрекъ-

снатия растеж на пазара на елект-

рически табла са добрите перспек-

тиви в областта на промишлената

автоматизация, на автоматизация-

та за бита, а така също и строги-

те нормативни изисквания за безо-

пасност в производствена среда. Се-

риозните инвестиции в проекти за

добив на енергия от възобновяеми

източници и засиленото търсене на

системи за автоматизация в храни-

Проверка на

конструкцията на

електрически

табла по

стандарт IEC 61439

телно-вкусовата промишленост

създават възможностите за растеж

на пазара на електрически табла. От

друга страна, техните високи цени

и силното фрагментиране на пазара

са главните фактори, ограничаващи

растежа.

Независимо дали са предназначе-

ни за монтаж на закрито или откри-

то, електрическите табла трябва

да са устойчиви на всичко, което

води до корозия, като прах, пряко

слънчево лъчение, резки температур-

ни промени, химически вещества и

проникване на вода от дъждове или

заради влажността на въздуха. Една

от най-важните характеристики, оп-

ределящи качеството на едно елек-

трическо табло, е материалът, от

който е изработено. Понастоящем

за целта се използват три основни

материала - метал, термопластма-

са и фибростъкло. Металните таб-

ла най-често се изработват от

неръждаема стомана, алуминий и

въглеродна стомана. И трите вида

метал са по-малко устойчиви срещу

влагата в сравнение с термопласт-

О