Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 34 Next Page
Page Background

12

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

ния, трябва да бъде стабилна, след-

ва да се гарантира и нейната не-

прекъсната наличност чрез използва-

нето на специално предназначени за

центрове за данни генератори.

Различни фактори определят из-

бора на генераторите, които ще

бъдат използвани. Сред тях са: на-

деждността на основната електри-

ческа мрежа; бюджетът за инстала-

ция; както и чувствителността на

данните, съхранявани в центъра –

спрямо нея се определя дали е необ-

ходима по-голяма или по-малка сте-

пен на защита срещу възможни от-

кази на електрозахранването.

Основни компоненти

Частите на генераторите, пред-

назначени за употреба в центрове-

те за данни, и техните компоненти

не се различават от тези, използва-

ни за аварийни ситуации във всяко

друго съоръжение, въпреки че из-

борът на някои компоненти е по-

критичен, когато става въпрос за

център за данни.

От всички елементи най-важният

е двигателят, тъй като именно той

е източникът на електроенергия.

Двигателите за приложение в цен-

трове за данни трябва да имат елек-

тронен регулатор на скоростта,

така че бързо да достигат до под-

ходящите напрежение и честота,

когато настъпи повреда в мрежата

и е нужно те да бъдат стартирани.

Веднъж достигнати, тези парамет-

ри трябва да се поддържат, докато

двигателят работи.

При вземането на решение относ-

но размера на двигателя е добре да

се имат предвид и условията на

работната среда, които са общи за

всички приложения, например темпе-

ратура на околната среда и надмор-

ска височина.

От решаващо значение при избо-

ра на двигател за генераторната

система в център за данни, където

надеждността е критична, е стар-

терът. Пускът, включен стандарт-

но в двигателите, може да бъде

подобрен чрез добавяне на допълни-

телни системи с два електрически

мотора с независими акумулаторни

системи или комбинация от елект-

родвигател и друг пневматичен или

хидравличен стартер.

Друг важен момент е изборът на

батерии, които да не се нуждаят от

поддръжка и да осигуряват добро

ниво на тока при стартиране. С цел

да се улесни функционирането на

стартера, да се постигне бърз пуск,

както и да се гарантира, че товарът

се поема за възможно най-кратък

период от време, каквито са изиск-

ванията за всички приложения със

захранване в готовност, следва да

се използват съпротивителни нагре-

вателни елементи за охлаждащата

течност, намираща се в блока на

двигателя. По този начин двигате-

лят ще е с оптимална температура

в случай на отказ на мрежата. Към

съпротивленията може да се доба-

ви и помпа, подпомагаща циркулаци-

ята на охлаждащата течност, кое-

то ще осигури по-равномерно охлаж-

дане на блока.

Другият ключов елемент в гене-

ратора е алтернаторът. Чрез ефек-

тивен AVR (автоматично регулира-

не на напрежението) модул измене-

нието на напрежението се поддържа

в граница под 0,5%, а добре проекти-

раната и произведена намотка га-

рантира ниски стойности на хармо-

ничните изкривявания и смущенията

в телекомуникациите.

Използването на постоянен маг-

нит ще осигури независимо от ос-

новната намотка и надеждно в слу-

чай на внезапно натоварване захран-

ване на AVR, което гарантира посто-

янна добра възбудителна мощност за

регулатора. Издръжливостта на

алтернатора, особено в зони с висо-

ка влажност, до голяма степен за-

виси от доброто напрежение в на-

мотките, използването на шкафове

със степен на защита IP23 и дори на

антикондензационни съпротивления.

Изборът на охладителна система

също е от значение за такива съоръ-

жения, тъй като често генератори-

те се разполагат в при- или дори

подземните етажи, при които отво-

рите за свободна вентилация са

ограничени. Ето защо производите-

лите на генераторни системи тряб-

ва да разполагат с добър екип от

инженери и опит в проектирането

на отдалечени охлаждащи системи,

инсталирани на по-високите етажи

или на покрива.

Устройството за управление на

системата отговаря за контрола и

мониторинга на разгледаните досе-

га елементи. На пазара се предлагат

различни марки устройства за управ-

ление, предназначени за различни

приложения. Налични са и специално

проектирани устройства, които

могат също да откриват неизправ-

ности в мрежата и да подадат сиг-

нал за стартиране на генератора.

Възможно е тези блокове за управ-

ление да използват различни комуни-

кационни протоколи за интегриране