Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

13

електроенергетика

на генератора, неговите работни

параметри и сградните алармени

системи. Също така тези блокове

могат да бъдат наблюдавани и уп-

равлявани дистанционно.

Поддръжка

Дизеловите генератори са много

здрави и устойчиви, което ги прави и

относително обемисти и тежки.

Поради тази причина след инстали-

рането им на място те не се преме-

стват за провеждане на дейностите

по поддръжката им. Вместо това,

всички компоненти, които биха мог-

ли да се нуждаят от ремонт като

цилиндрови глави и втулки, бутала,

биели и др., могат да бъдат отстра-

нени и транспортирани поотделно до

сервизите за тяхната поддръжка, а

най-обемните и тежки компоненти

като например двигателният блок,

генераторът или коляновият вал,

остават на място за целия експлоа-

тационен живот на инсталацията,

който може да надхвърли 25 години.

Отделните мотор-генератори се

обслужват един по един заедно със

спомагателните компоненти, така

че ремонтът на един двигател да не

доведе до прекъсване на експлоата-

цията на другите генератори в си-

стемата. Докато традиционната

поддръжка се извършва съгласно

предварително определен график,

повечето съвременни инсталации

прилагат т. нар. поддръжка на база

на състоянието (CBM). При този

подход състоянието на всеки двига-

тел се контролира непрекъснато от

сервизен център, който след това

издава препоръки относно всички

процедури за планирана и превантив-

на поддръжка. Благодарение на този

процес дейностите по поддръжка се

извършват в определени времеви

прозорци вместо във фиксирани мо-

менти от времето, което подобря-

ва оперативната гъвкавост.

Ползи от употребата на

големи генератори

Има много фактори, които тряб-

ва да се вземат предвид при проек-

тирането на генераторната систе-

ма за един център за данни. Два от

най-важните са оптималният размер

на генераторите и интегрирането

им в цялата електроенергийна сис-

тема. Предимствата от използване-

то на по-големи генератори в цен-

тровете за данни включват намале-

ни разходи за инсталиране и под-

дръжка и повишена надеждност.

При някои съоръжения, поради

пространствени ограничения, изпол-

зването на по-голям генератор е

единствената възможност. Това е

валидно особено при инсталирането

на допълнителни мощности в съще-

ствуваща сграда.

Инсталирането на дизелови гене-

ратори на открито може да бъде

предизвикателство, когато центро-

вете за данни са разположени в цен-

тралните градски части. Използва-

нето на по-малко на брой големи

генератори осигурява на центрове-

те за данни достатъчно резервна

мощност за нормалната им работа

в случай на авария. Монтирането на

по-голям брой малки генератори в

този случай не е добър вариант, тъй

като по-високата плътност на мощ-

ността на големите генератори е

по-добрият избор.

Друга полза за операторите на