Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 34 Next Page
Page Background

14

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

центровете за данни от употреба-

та на по-големи генератори е нама-

ляването на общите инсталационни

разходи. С по-малко на брой генера-

тори, които да се обслужват, се

понижават и разходите за под-

дръжка.

Също така, данните от редица

проучвания показват, че вероятнос-

тта от повреда на генераторната

система е по-ниска, когато тя се

състои от по-малък брой агрегати.

Според различни анализи най-вероят-

ните откази в електроенергийната

система се дължат на помощното

оборудване, а не на двигателите или

алтернаторите. Съответно, с уве-

личаване на броя използвани ге-

нератори, за да се достигне опреде-

лена мощност, нараства и количе-

ството допълнително оборудване,

необходимо за цялата система, а

това повишава вероятността от

възникване на неизправност.

Паралелни схеми

Прилагането на паралелно рабо-

тещи генератори в центровете за

данни има редица предимства, като

някои от тях са:

n

ефективност – по-ефективно из-

ползване на мощността на гене-

ратора и по-малка вероятност за

блокиране на капацитета му;

n

надеждност – центърът за данни

не зависи само от един генератор.

Ако един агрегат се повреди, то

останалите могат да поемат

натоварването;

n

резервиране – създаването на

конфигурация N+1 или N+2 е мно-

го лесно при схемите за паралел-

на работа на генератори;

n

производителност – големите

генераторни системи имат по-ви-

сока производителност, тъй като

при натоварване измененията в

честотата и напрежението са

по-малки;

n

скалируемост – при увеличаване

на необходимата мощност доба-

вянето на генератори в паралел-

на архитектура е изключително

лесно;

n

поддръжка – един генератор може

да бъде обслужен, без да се

прекъсва работата на останали-

те генератори.

Генераторната система е една

от най-скъпите за доставка, инста-

лиране и поддръжка. Подобряването

на ефективността й в максимална

степен оказва съществено влияние

за редуциране на разходите в цент-

ровете за данни.

Съвместна поддръжка

Важно предизвикателство при

проектирането на паралелни систе-

ми е осигуряването на възможност за

едновременна поддръжка. Това се

дължи на общата шина, необходима

за паралелната работа на генерато-

рите. За целта са разработени раз-

лични схеми за справяне с това пре-

дизвикателство. Една от най-разпро-

странените схеми включва прибавя-

нето на прекъсвачи (или понякога

комутатори) към паралелната шина.

Тези устройства осигуряват сегмен-

ти в схемата, които позволяват ча-

стично изключване в случаите на

дейности по поддръжка. Например,

ако се използва конфигурация N+2,

един сегмент от комутационната

апаратура може да бъде напълно изо-

лиран за профилактика или ремонт,

без да се засяга работата на оста-

налата част от системата.

При желание, необходимата под-

дръжка на съответните генерато-

ри може да се извърши по същото

време. Докато шинният сегмент или

съответният генератор се обслуж-

ва, все още има пълен номинален N

капацитет на генератора за захран-

ване на центъра за данни. Тази кон-

фигурация се използва и в N+1 архи-

тектура с прекъсвачи между всеки

генератор на паралелната шина. За-

щитното реле на шинния сегмент

може да бъде проектирано така, че

да елиминира паралелната шина като

единична точка на отказ, което най-

често се постига с диференциално-

токова схема.

При друг дизайн, използван за по-

стигане на едновременна поддръжка,

всеки генератор може да бъде пре-

включен от една паралелна шина към

друга. При N+1 конфигурация схема-

та включва един допълнителен гене-

ратор и съответния комутатор.

Всеки един компонент, включително

шината, може да бъде изключен за

поддръжка и все пак ще има пълен

капацитет N, наличен от генерира-

щата система.

Има и още една архитектура за

паралелно използване на генератори,

прилагана в центровете за данни. При

нея центърът за данни се нуждае от

два генератора, за да се достигне N

капацитет, така че това е N+1 схе-

ма. Генераторите действително

работят паралелно на нивото на

товарната шина. Тази схема позво-

лява всеки един генератор или всяка

част от комутационната апаратура

да бъдат изключени за поддръжка,

като същевременно осигурява N ка-

пацитет на генератора за захранва-

не на центъра за данни.