Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

15

фирмена публикация

Caterpillar e световен лидер в

продължение на повече от 70 години

в предоставянето на най-добрите

продукти, услуги и решения за оси-

гуряване на електроенергия. Генера-

торите и двигателите Cat

®

са по-

знати със своята надеждност и

икономичност и намират редица

приложения във всички сфери на ин-

дустрията, и не само.

Предимствата на

генераторите Cat

®

за

центрове за данни

Приложения, като непрекъснат

режим на готовност и временно

захранване, интегрирани с автома-

тични превключватели (ATS) и раз-

пределителни устройства Cat

®

, са

пригодени според нуждите на кли-

ентите от експертите в област-

та - екипа на Елтрак България. Ге-

нераторите Cat

®

са едни от най-

ефективните в отрасъла и отгова-

рят на актуалните стандарти за

вредни емисии на ЕС. Глобалният

екип от дилърства на Caterpillar

прави услугите и поддръжката

достъпни за всички клиенти, на-

всякъде по света.

Дизелов генератор Cat

®

осигу-

рява аварийно захранване за най-

високия център за данни в света

на Sabey Corporation, разработен

от Intergate.Manhattan. Разположе-

ното в Ню Йорк съоръжение поста-

вя уникален набор от предизвика-

телства, включително свързани

със сигурността, съхранението и

загубата на мощност. Sabey раз-

чита на партньорството си с

местния дилър на Cat

®

за под-

дръжка на резервна система за

Елтрак България ЕООД

бул.“Европа“ 439, София 1331

денонощен телефон: 0700 148 48

София:02/808 31 81; Бургас:056/80 68 51

Варна:052/57 44 00; Ст. Загора:042/28 00 80

www.eltrakbulgaria.com

Осигурете най-надеждната

мощност на клиентите си с

дизеловите генератори Cat

®

спешни случаи и управление на

данни с критично значение.

Над 25 години успешно

сътрудничество

Елтрак е официален дилър на све-

товния технологичен лидер на стро-

ителна техника, двигатели и гене-

ратори Caterpillar за България. С над

25 години опит, четири търговско-

сервизни центъра - в София, Бургас,

Варна и Стара Загора, над 30 мобил-

ни сервизни специалисти с напълно

оборудвани автомобили, които по-

криват територията на страната

и осигуряват инсталацията и под-

дръжката на генераторите на мяс-

то, ние ви предлагаме сигурно парт-

ньорство при реализацията на ваши-

те проекти.

Предлаганите цялостни решения

за центрове за данни ви предоста-

вят предимствата на модерни ге-

нератори с ниски емисии, доказа-

ни системи за контрол и монито-

ринг, разпределител за ниско и

средно напрежение, пълни модули на

центъра за данни и мащабируе-

мост. Осигурени са също съвмес-

тимост на оборудването, един

безопасен източник, гарантиран

от Caterpillar, обучение и поддръжка

на местно ниво и интегрирано

тестване на системата.

Портфолиото ни включва още

богата гама от генератори Cat -

комплекти дизелови генератори (9-

13 094 kVA/7-10 475 ekW, комплек-

ти за генератор на природен газ

(13-7375 kVA/10-5900 ekW) и горив-

ни турбини (1100 до 15 000 kW).