Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 34 Next Page
Page Background

16

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

фирмена публикация

Разкажете повече за достиже-

нията на Fronius при техноло-

гиите за съхранение на енергия?

Какви са предимствата и при-

ложенията на най-новите ви

оферти в тази сфера?

Системата за съхранение Fronius

Energy Package прави възможно вре-

менното съхраняване на излишната

енергия, произведена от фотовол-

таичната система, в акумулатор-

на батерия. В резултат се пости-

га максимална консумация на налич-

ната мощност. Така клиентите ни

могат да разполагат и с оптимал-

на енергийна независимост.

Благодарение на инвертора

Fronius Symo Hybrid акумулаторната

батерия може да бъде свързана към

мрежа с постоянен или променлив

ток. Когато свързването е към мре-

жа за променлив ток, става възмож-

на и модернизацията на вече същес-

твуваща фотоволтаична система

с устройството за съхранение. При

тези сценарии не се налага към ин-

вертора Fronius Symo Hybrid да се

свързва фотоволтаичен генератор.

Технологията позволява неизпол-

званата соларна енергия да се опол-

зотворява в периоди, когато са на-

лице лоши или изцяло липсват усло-

вия за нейното генериране. Систе-

мата разполага и с функция за ава-

рийно захранване, която обезпеча-

ва домакинствата с електричест-

во дори при прекъсвания на токопо-

даването от главната електрораз-

пределителна мрежа.

Предлагаме на бизнеса решения

за пълна енергийна независимост

Решението е подходящо както

за нови инсталации, така и за фун-

кционален ретрофит на съществу-

ващи системи. Fronius Energy

Package предлага на потребителя

многофункционална и високоефек-

тивна завършена система, която

може оптимално да се нагоди към

изискванията на конкретното при-

ложение и осигурява абсолютна не-

зависимост.

Какви актуални решения за уп-

равление на фотоволтаични

системи предлага компанията?

Сред новостите е онлайн порта-

лът FroniusSolar.web. Той позволява

лесен и удобен мониторинг, анализ

и съпоставка на клиентските фото-

волтаични системи, като разпола-

га с широк набор от инструменти

за анализ. Достъпни са две версии

на портала - FroniusSolar.web или

FroniusSolar.web Pre mium. Първата

е безплатна и дава възможност за

визуализация и преглед на бази с те-

кущи и архивни данни за фотовол-

таичната система.

FroniusSolar.web Premium осигу-

рява и няколко допълнителни функ-

ции, свързани с управление на по-го-

леми бази за по-дълги периоди от

време. Съхранената информация за

работата на фотоволтаичните

системи може ефектно да се визу-

ализира и публично, например на об-

ществени места посредством

стандартни търговски дисплеи. За

тази цел създадохме безплатния он-

лайн портал Fronius

Solar.TV

.

Кои са технологичните новос-

ти в портфолиото на Fronius за

отопление?

Fronius Ohmpilot е решение, кое-

то оползотворява неизползваната

слънчева енергия за генериране на

топлина чрез затопляне на вода. Та-

ка цялото произведено електричес-

тво може да бъде използвано по въз-

можно най-ефективен начин.

Системата позволява непрекъс-

нато регулиране на енергийната

мощност от почти 0 до 9 kW. Ос-

новните й приложения са нагрева-

телните елементи в бойлери и бу-

ферни резервоари. Технологията

разполага с възможности за управ-

ление на два нагревателни елемен-

та. Но Ohmpilot може да се използ-

ва и с инфрачервени нагреватели

или с радиатори за баня и за суше-

не на кърпи например.

Сред изключителните предимст-

ва на решението е лесната му ин-

сталация. Комуникациите в систе-

мата са обезпечени от универсал-

ните интерфейси WLAN, LAN или

Modbus RTU. Регулаторът за консу-

мацията се активира лесно и удоб-

но онлайн чрез вече инсталирания

Верена Хубер, регионален мениджър

продажби във Fronius International,

пред сп. Енерджи ревю