Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

17

фирмена публикация

уеб интерфейс.

Основни ползи от внедряването

на системата са удълженият екс-

плоатационен живот на отоплител-

ната система и възможностите за

защита на обществената електро-

разпределителна мрежа чрез безп-

роблемно и надеждно активиране на

консуматорите.

Какви са ползите от техноло-

гиите за производство на енер-

гия за собствено потребление

за индустрията?

Цените на енергията непрекъсна-

то се увеличават. В сферата на ин-

тралогистиката се използват мно-

го електрокари, които са сериозни

консуматори на електроенергия. За

клиентите оттози сектор увеличе-

нията на цените се отразяват па-

губно на сметките за електричес-

тво. Ние им предлагаме ефективно

решение, като им даваме възмож-

ностда се превърнатсами в достав-

чици на енергия за бизнеса си. Тех-

нологиите на Fronius защитават

компаниите в този и в много други

отрасли от резките скокове в цени-

те на електроенергията.

Системите за производство на

собствена електроенергия с фото-

волтаични инсталации гарантират,

че на компаниите ще им се налага

да закупуват възможно най-малко

скъпо електричество от комунал-

ните доставчици. Енергията собс-

твено производство, от друга

страна, е на фиксирана цена. В дъл-

госрочен план, това намалява опе-

ративните разходи на бизнеса и

допринася значително за опазване-

то на околната среда.

Всички тези ползи правят техно-

логиите за производство на солар-

на енергия за собствени нужди все

по-атрактивни за индустриалните

предприятия и логистичните фирми.

Нека ви дам прост пример. Една

собствена фотоволтаична систе-

ма, оборудвана със съвременна тех-

нология за съхранение и зареждане

на акумулаторните батерии, може

да захранва независимо цял промиш-

лен парк с електрокари. Така клиен-

тите ни постигат оптимална ико-

номическа ефективност, тъй като

най-евтината енергия е тази, коя-

то изобщо не е консумирана. В ка-

чеството ни на гъвкав партньор на

бизнеса в това направление, ние

предлагаме на фирмите и предпри-

ятията всички необходими техноло-

гии, оборудване и услуги от един

доставчик, ориентиран изцяло към

персоналните потребности на кли-

ентите.

Представете на читателите ни

водещите предложения в гама-

та на Fronius за такива прило-

жения.

Интелигентните решения на

компанията ни в областта на солар-

ната енергия помагат на бизнеса да

постигне независимост от достав-

чиците и цените на електроенер-

гията. Крайният резултат е ефек-

тивна, надеждна и устойчива инт-

ралогистична дейност.

Чрез своите дивизии Perfect

Charging и Solar Energy, Fronius спе-

циализира в иновативните техно-

логии за зареждане на акумулатор-

ни батерии и в сферата на модер-

ните фотоволтаици. Фирмата ни

съчетава най-актуалното от тези

две направления в цялостни реше-

ния и е утвърден доставчик на за-

вършени стандартни или персона-

лизирани системи.

Гамата ни за индустрията обх-

ваща изчерпателен набор от про-

дукти и технологии - от колектори

и инвертори до системи за съхра-

нение на енергия и системи за за-

реждане на акумулаторни батерии.

Особено актуални за такива прило-

жения са зарядните ни устройства

Selectiva, които значително намаля-

ват консумацията на енергия по

време на зареждането. В основата

на тази иновация е т. нар. Ri про-

цес на зареждане.

Кои решения и приложения са

фокус на фирменото ви предс-

тавяне в изложението за ЕЕ и

ВЕИ тази година?

Акцент в участието ни на излож-

бата за енергийна ефективност и

възобновяема енергия за Югоизточ-

на Европа през март т.г. ще бъдат

именно решенията на Fronius за пред-

приятия и логистични компании и по-

специално - технологиите за произ-

водство на слънчева енергия за соб-

ствено потребление. Посетители-

те на щанда ни ще имат възмож-

ността да се запознаят с редица но-

вости: от инвертори до цялостни

системи за съхранение на енергия,

иновативна технология за зарежда-

не на акумулаторни батерии и мно-

го други актуални предложения.

Какво друго сте планирали за

настоящата година? Кои ново-

въведения в каталога ви очак-

ват пазарна реализация?

Предстои ни много през 2018 г. В

допълнение към разширяване на га-

мата Fronius Energy Package с тех-

нология за съхранение от LG, рабо-

тим усилено за още по-ефективно

оползотворяване на генерираната

соларна енергия.

В сферата на интеграцията на

енергийния сектор - комбинирането

на електричество, топлоенергия и

мобилност, предлагаме на нашите

клиентицялостни системни решения,

които им позволяват да използват

собственото си произведено елект-

ричество възможно най-пълноценно.

С интелигентния електромер

Fronius Smart Meter и портала Fronius

Solar.web потребителите могат да

се възползватотясна и детайлна ви-

зуализация на системните данни. Та-

ка компонентитемогатда бъдатпо-

добре съчетани, а цялостната сис-

тема - по-ефективна. Водородните

технологии и електронната мобил-

ностса други иновации, с които пред-

стои да допълваме портфолиото си.

Mag. Verena M. HUBER

Solar Energy

Area Sales Manager Central Eastern Europe

Fronius International GmbH

Froniusplatz 1 / 4600 Wels / Austria

Mobile:

+43 (664) 8502111

huber.verena@fronius.com