Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 34 Next Page
Page Background

18

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

годишен новоинсталиран ка-

пацитет, възлизащ на няколко гига-

вата, фотоволтаичните централи

вече се превръщат в неразделна

част от съвременните електроснаб-

дителни системи в редица държави.

Днес се инсталират голямомащабни

PV системи с капацитет от 100 MW

и повече, които се свързват дирек-

тно към мрежите средно и високо

напрежение.

Като неделим компонент от зах-

ранващата система, фотоволтаич-

ните централи следва да осигурят

стабилност в експлоатацията на

мрежата. Освен това възможните

производствени загуби, които влия-

ят отрицателно на годишния коефи-

циент на производителност на цен-

тралата, се регистрират от систе-

мата за мониторинг на добива.

Вследствие на тези фактори раз-

мерът на инвестициите и минимал-

ният експлоатационен живот от

поне 20 години изискват отчитане

на риска, свързан с падането на

мълнии и предприемането на мерки

за защита.

Риск от попадение на

мълния

Съществува връзка между слънче-

вото излъчване, влажността на

въздуха и честотата на мълниите.

Региони с високи стойности на со-

ларно излъчване и влажност на възду-

ха са по-податливи на падане на

мълнии.

Защита от

пренапрежение

при PV инсталации

Честотата на мълнии на регио-

нално ниво (мълнии на кв. км на годи-

на) и местоположението и размерът

на фотоволтаичната централа са в

основата на изчисленията за

възможността от падане на мълнии

върху системата.

Необходимост от

защита

Неизправности във фотоволтаич-

ните системи могат да възникнат

както от директното падане на

мълния, така и от индуктивните или

капацитивни свързвания на напреже-

ния, причинени от електромагнитно-

то поле на мълнията. Освен това

пикове в напрежението, дължащи се

на комутационни процеси в промен-

ливотоковата система преди цент-

ралата, могат да повредят PV мо-

дулите, инверторите, зарядните

контролери и техните системи за

мониторинг и комуникация.

Тези неизправности водят до раз-

ходи за подмяна и ремонт на компо-

ненти, загуба на производителност

и разходи за използване на резерви-

раната мощност на централата.

Импулсите на мълниите могат да

предизвикат и преждевременна амор-

тизация на байпасните диоди, сило-

вите полупроводникови елементи и

приемо-предавателните схеми на

системите за данни, което също води

до увеличаване на разходите за ре-

монт.

В допълнение, мрежовите опера-

тори в някои държави поставят изис-

квания по отношение на достъпнос-

тта на генерираната енергия. Бан-

ките и застрахователните компании

също често изискват предприемане-

то на мерки за мълниезащита.

С