Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 34 Next Page
Page Background

20

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

енергийна ефективност

ъвременните разпределител-

ни трансформатори могат да бъдат

по-ефективни от всякога и в също-

то време и икономични. Пазарната

действителност показва, че аморф-

ната технология може да бъде още

по-ефективна и не прекомерно скъпа.

Общите разходи за собственост и

разходите, свързани с жизнения

цикъл, са важни съображения, вклю-

чени във формулата за капитализа-

ция, които позволяват да се предви-

дят загубите по време на целия очак-

ван жизнен цикъл на трансформато-

ра.

Основната пречка за намаляване

на загубите на трансформаторите

в електроразпределителните друже-

ства е нормативната уредба. Тя се

променя твърде често в сравнение

с експлоатационната продължител-

ност на инфраструктурните инвес-

тиции и освен това промените не се

отнасят до загубите на трансфор-

маторите. За да се направи първа-

та решаваща стъпка в подобряване-

то на ефективността на трансфор-

маторите, е необходимо да се от-

странят съществуващите възпре-

пятстващи фактори в действащо-

то законодателство. Следва да се

въведат допълнителни стимули за

насърчаване на инвестициите в

енергийно ефективни трансформа-

тори, за да се ускори трансформа-

цията на пазара.

Производителите на трансформа-

Енергийно

ефективни

трансформатори

тори предлагат многобройни въз-

можности за избор. Потребителите

обикновено имат достъп до дос-

татъчно информация за оперативни-

те и икономически параметри на

трансформатора, за да могат да

вземат рационално решение. Адек-

ватните политики и мерки биха

могли да подпомогнат крайните

потребители в този процес.

Инвестирането в подходящ енер-

гийно ефективен трансформатор

означава намаляване на загубите на

енергия и ограничаване на въздей-

ствието върху околната среда, как-

то и редуциране на разходите за

жизнения цикъл на продукта и по

този начин - увеличаване на рента-

билността.

Загуби в

трансформаторите

Загубите в трансформатора мо-

гат да бъдат разделени на два ос-

новни вида: загуби на празен ход и

загуби под товар. Тези типове за-

губи са характерни за всички видо-

ве трансформатори, независимо

от тяхното приложение или мощ-

ност. Съществуват обаче и други

два вида загуби: допълнителни за-

губи, създадени от хармоници, и

загуби, които могат да се отнесат

най-вече към по-големите транс-

форматори – загуби от охлаждане

или допълнителни загуби, причине-

ни от използването на охлаждащо

оборудване като вентилатори и

помпи.

С