Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 34 Next Page
Page Background

20

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

добива на енергия. Неразсеяните

засенчвания обаче натоварват из-

лишно соларните клетки и съответ-

ните байпасни диоди. Необходимото

разстояние между мълниеприемника

и соларния модул може да се изчисли

и зависи от диаметъра на мълние-

проводника. Например ако прътът е

с диаметър 10 mm, той трябва да се

постави на разстояние 1 m от мо-

дула, за да се получи само разсеяно

засенчване.

Защита от

пренапрежение

При попадение на мълния върху

външната защитна система на PV

инсталация, разположена в открита

зона, върху всички електрически

проводници се индуцират високовол-

тови импулси, а частични токове на

мълнията протичат през всички

видове кабели (DC, AC и за данни).

Големината на тези токове зависи

например от вида на заземителната

система, почвеното специфично

съпротивление и типа на кабелите.

Използваните защити от пренап-

режение следва да са с достатъчно

висок номинален ток на късо съеди-

нение, който се определя по стан-

дарт БДС EN 50539-11 и трябва да

бъде специфициран от производите-

ля. Това се отнася и за възможните

обратни токове.

В PV системи с централен инвер-

тор защитата от обратни токове

се осигурява от предпазители. Мак-

сималният наличен ток зависи от

действителното слънчево излъчва-

не. В определени работни режими

предпазителите се задействат едва

след няколко минути и затова защи-

тите от пренапрежение, инсталира-

ни в разпределителните кутии на

генераторите, следва да са проек-

тирани за възможен общток, съста-

вен от работния и обратния ток, и

при претоварване да осигуряват

автоматично изключване без обра-

зуване на електрическа дъга.

Защита на

постояннотоковата

част

Обичайните U/I криви на фотовол-

таичните източници на ток са мно-

го различни от тези на конвенцио-

налните постояннотокови източни-

ци – те се отличават с нелинейна

характеристика и специфично пове-

дение спрямо електрическа дъга.

Това не само влияе върху конструк-

цията и типоразмера на комутато-

рите и предпазителите, но изисква

адаптиране на защитите от пренап-

режение към уникалната природа на

PV източниците на постоянен ток.

Изчисляването на разпределение-

то на тока на мълнията изисква

отчитане на проводниците на мълни-

езащитната система, възможните

заземителни свързвания на фотовол-

таичния масив и постояннотокови-

те линии. Големината и амплитуда-

та на частичните токове на мълни-

ята, преминаващи през защитите

от пренапрежение към постоянното-

ковите линии, не само зависят от

броя мълниезащитни проводници, но

и се влияят от импеданса на катод-

ните отводители. Той, от своя стра-

на, зависи от номиналното напреже-

ние, топологията и вида (комутира-

щи или ограничаващи напрежението)

на защитите.

Редуцирането на формата на

импулса е характерно за частични-

те токове на мълниите, преминава-

щи през устройствата за защита

от пренапрежение в постояннотоко-

вата част на фотоволтаичната

система. При избора на подходящи

защити следва да се вземат пред-

вид максималният ток и товарът на

импулса.

PV централи с

децентрализирани

стрингови инвертори

Ако фотоволтаичната инстала-

ция е с децентрализирани стринго-

ви инвертори, повечето силови ка-

бели се инсталират в променливото-

ковата част на системата. Инвер-

торите се монтират в простран-

ството под носещата конструкция

за модулите на съответните солар-

ни генератори. Поради близостта до

модулите, инверторът поема типич-

ните функции на разпределителна

кутия на генератор.

При употребата на стрингови

инвертори силовите кабели се из-

ползват и като еквипотенциален

свързващ проводник между локалния

заземителен потенциал на ударения

от мълния PV масив и отдалечена-

та еквипотенциална повърхнина на

захранващия трансформатор. Един-

ствената разлика в сравнение с

инсталациите с централни инвер-

тори се състои в това, че при фо-

товолтаичните системи със

стрингови инвертори частичните

токове на мълнията протичат през

променливотоковата част. Следо-

вателно, защитите от пренапреже-

ние тип 1 се инсталират в промен-

ливотоковата част на стрингови-

те инвертори и частта ниско на-

прежение на захранващия трансфор-

матор.