Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 50 Next Page
Page Background

22

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

електроенергетика

рекъсвачите са сред най-важ-

ните компоненти на съвременните

електрозахранващи системи. Те

трябва да се задействат в рамките

на изключително кратък интервал

след засичането на повредата по

мрежата, за да се предпазят други

уязвими и скъпи съоръжения като

трансформаторите например.

Прекъсвачите трябва да сработват

след месеци или в някои случаи дори

след години бездействие. За да е

сигурно, че ще функционират правил-

но и, съответно, за да се повиши си-

гурността на мрежата като цяло, са

необходими надеждни и ефективни

уреди и методи за изпитване. Нови-

те разработки дават възможност да

се подобрят и преразгледат тради-

ционните методи, които понякога

включват времеемки и тежки проце-

дури.

Изпитването на прекъсвачите в

подстанциите е важна задача от

поддръжката на всяка енергопре-

носна система. При нормална рабо-

та те пропускат тока и го

прекъсват в случай на авария. Всич-

ки електрически апарати и устрой-

ства обаче рано или късно най-ве-

роятно ще дефектират по някакъв

начин. Неизправността може да се

дължи на много фактори, сред кои-

то са и стареенето и външните

въздействия. Организацията, която

поддържа енергопреносната систе-

ма, трябва да е подготвена и да има

готов план за всяка ситуация.

Прекъсвачите са сложни механич-

ни устройства, изискващи перио-

Изпитване

на прекъсвачи

П