Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 34 Next Page
Page Background

22

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

сновните елементи на един

парогенератор са топлопреносните

повърхности, чрез които топлината

от димните газове се предава на

циркулиращата вода/пара. Главната

цел на проектантите на такива

съоръжения е да се оптимизира топ-

линната ефективност и рентабил-

ността, което може да се постиг-

не посредством подходящата конфи-

гурация на топлопреносните по-

върхности и оборудването за изга-

ряне на горивото.

Топлопреносните повърхности в

съвременните парогенератори са

пещите, изпарителите, прегревате-

лите, икономайзерите и подгревате-

лите. Основният метод за топлоп-

ренос в пещта е излъчването. Пре-

гревателите и подгревателите се

подлагат на конвекция и излъчена

топлина, докато във въздухоподгре-

вателите и икономайзерите проти-

ча предимно конвекционен топлооб-

мен.

Напускащите парогенератора

димни газове могат да бъдат охла-

дени до температура, близка до

точката на оросяване. Въздухоподг-

ревателите и икономайзерите

възстановяват топлинната енергия

от изходящите от пещта газове с

цел както охлаждането им, така и

подгряване на горивния въздух (подо-

брявайки ефективността) и повиша-

ване на температурата на подава-

ната в парогенератора вода.

Не във всеки парогенератор

присъстват всички видове топлоп-

Топлообменници за

парогенератори

реносни повърхности. В промишлени-

те системи, където е необходима

наситена пара, не са налични прегре-

ватели. Също така прегревателите

се инсталират само при нужда от

прегрята пара, например при произ-

водството на електроенергия с цел

постигане на висока ефективност и

избягване попадането на капки в

парната турбина.

Съгласно втория закон на термо-

динамиката, топлопренос не може да

се осъществи от зона с по-ниска

температура към такава с по-висо-

ка. Поради тази причина температу-

рата на димните газове следва да

бъде по-висока от температурата

на топлопоглъщащия (работния)

флуид.

Температурата на изходящите

от пещта димни газове обикновено

е между 800 и 1400°C, след което се

охлаждат до 150-200°C във въздухо-

подгревателя. Правилната конфигу-

рация на топлопреносните повърхно-

сти оказва влияние върху издръжли-

востта на материалите, замърсява-

нето им, температурата на парата

и крайната температура на димни-

те газове. В повечето случаи изпа-

рителят е вграден в пещта. Следвай-

ки движението на димните газове,

последователността на топлооб-

менните съоръжения в парогенера-

тора е както следва: пещ, прегрева-

тел, икономайзер и въздухоподгрева-

тел.

Пещи

Главната цел на парогенератор-

ната пещ е да осигури възможно най-

пълно и стабилно изгаряне на гори-

вото. При остатъчен неизгорял ма-

териал се стига до понижаване на

О