Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

23

топлоенергетика

топлинната ефективност и увелича-

ване на емисиите. Процесът на го-

рене следва да се осъществява по

екологосъобразен начин, гарантиращ

минимални количества на изпускани-

те в атмосферата замърсители.

Пещните стени на съвременните

парогенератори са изградени от

вертикални тръби, които функциони-

рат като изпарителната част на

цикъла пара/вода. Горната част на

парогенератора обикновено също е

част от изпарителя, както и тръбни-

те стени за димните газове в ико-

номайзера и въздухоподгревателя.

Подходящото охлаждане на пещ-

та е от ключово значение за паро-

генератора. При изгарянето на го-

рива с високо влагосъдържание оба-

че, например дървесен чипс, пещта

не трябва да се охлажда. Това позво-

лява задържане на топлината от

горенето за изсушаване на подава-

ното по-влажно гориво.

В случай че температурата на

димните газове след пещта е пре-

калено висока, може да се стигне до

проблеми като корозиране на тръби-

те на прегревателя и отлагане на

пепел върху тях.

Днес пещните стени на модерни-

те парогенератори се конструират

като газонепропусклива мембрана,

състояща се от заварени една за

друга тръби, разделени от стомане-

ни пластини, които подобряваттоп-

лообмена. По този начин се формира

стабилна и херметична конструкция

на пещта. Най-широко използвани за

целта са оребрени тръби, изработе-

ни от въглеродна стомана.

Конвекционни

изпарители

В парогенераторите с ниско пар-

но налягане е необходимо по-голямо

количество топлина за изпарение в

сравнение със съоръженията с висо-

ко парно налягане. Поради това в

тези случаи интегрираните в пещ-

ните стени изпарители не могат да

осигурят достатъчно топлинна

енергия за процеса на изпарение. За

целта се използват допълнителни

конвекционни изпарители, които

предоставят необходимата топли-

на за пълно изпарение. Обикновено те

се позиционират след прегревателя.

Конвекционните изпарители обаче

могат да доведат до локално прегря-

ване на тръбите с частични това-

ри.

Икономайзери

След захранващата помпа водата

вече е с необходимото налягане и

температура за постъпване в паро-

генератора. Тя навлиза в съоръжени-

ето през икономайзера – топлооб-

менник, състоящ се от няколко

тръбни групи.

Предназначението на икономайзе-

рите е охлаждане на димните газо-

ве, напускащи прегревателната

зона, с което се постига подобрява-

не на парогенераторната ефектив-

ност. Ограничаващфактор за охлаж-

дането е рискът от нискотемпера-

турна корозия, т. е. при точката на

оросяване.

Димните газове се охлаждат с

водата, която се подгрява до тем-

пературата й на насищане. За да не

се стигне до кипене на водата пре-

ди навлизането й в пещта/изпарите-

ля, температурата на водата, напус-

каща икономайзера, обикновено се

регулира с резерв за безопасност под

температурата й на насищане (око-

ло 10°C).

Прегреватели

Тези съоръжения са топлообмен-

ници, които прегряват наситената

пара, подобрявайки ефективността

на процеса на генериране на енергия.

Предимствата от използването на

прегрята пара включват нулево вла-

госъдържание, липса на кондензат в

паропроводите и по-висока ефектив-

ност при енергопроизводството.

Прегревателят обикновено се

състои от паропроводи, които се

подгряват от преминаващите от

външната им страна димни газове.

Тръбите са свързани успоредно една

на друга към колектори, като пара-

та навлиза през един колектор и

излиза през друг. В един парогенера-

тор може да има няколко прегрева-

теля, както и подгреватели, служе-

щи за нагряване на вече използвана

извън съоръжението пара.

Прегревателите могат да бъдат

класифицирани като базирани на

конвекция и такива, основаващи се

на излъчване. Първият вид прегрева-

тели се използват за повишаване на