Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 34 Next Page
Page Background

24

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

температурата на парата с помощ-

та на излъчваната от пламъка в

пещта топлина. Затова тези съоръ-

жения обикновено се интегрират в

стените на парогенератора или се

поставят под формата на панели в

горната част на пещта.

Конвекционните прегреватели са

най-широко разпространеният вид за

парогенератори. Те се използват при

относително ниски температури на

парата, като топлопреносът от

димните газове се осъществява чрез

конвекция. Те се инсталират след

пещта, защитени от топлоизлъчва-

нето на пламъка.

Панелните прегреватели могатда

работятблагодарение натоплообмен

както на принципа на излъчване, така

и на конвекция, в зависимост от

местоположението им в парогенера-

тора. Състоят се от гъсто групира-

ни тръби, формиращи панели, които

се инсталират в горната част на

парогенераторната пещ. Разстояни-

ето между отделните панели обикно-

вено е между 300 и 500 mm. Този вид

прегреватели са устойчиви на замъ-

рсяване и могат да издържат на ви-

сок топлинен поток.

Страничните стенни прегревате-

ли се монтират в предната част на

парогенератора. Представляват

тръбни групи, изработени най-често

от въглеродна стомана, които полу-

чават топлинна енергия предимно

благодарение на излъчване. Конвекци-

онни прегреватели могат да се мон-

тират и в парогенераторната зона,

в която димните газове започват да

се движат в низходяща посока.

Подгревател

В общи линии той служи за пре-

гряване на парата, излизаща от ча-

стта на турбината с високо наля-

гане. Повторно подгрятата пара

обикновено се връща в частта с

ниско налягане, като благодарение

на този рецикъл ефективността на

съоръжението може да се повиши с

над 40%. Това обаче е рентабилен

подход само за големи съоръжения.

Дизайнът на подгревателя е много

подобен на този на прегревателя,

тъй като и двата топлообменника

се използват при високотемпера-

турни условия.

Свързване на

прегревателните

елементи

Отчитайки потока на парата,

прегревателните елементи обикно-

вено се свързват в серия, т. е. първо

е етапът на конвекция, а след това

– на излъчване. С прегреватели от

конвекционен тип може да се по-

стигне значително по-ниска темпе-

ратура на парата в сравнение с

действащите на база излъчване.

Поради тази причина в парогенера-

торите с висока парна температу-

ра като краен прегревател се изпол-

зват излъчвателни съоръжения.

Обикновено малкото количество

остатъчна вода, съдържащо се в

парата, се изпарява в първата пре-

гревателна секция. По този начин

твърдите примеси във водата се

отлагат по вътрешната повърхност

на прегревателните тръби, което

понижава коефициента им на топ-

лопроводимост. Затова прегрева-

телните секции се разполагат в

противоток, т. е. първият прегрева-

тел се позиционира в зоната, къде-

то температурата на димните га-

зове е най-ниска.

Въпреки това, прегревателят,

разположен в най-горещата зона на

парогенератора, който обикновено

е от конвекционен тип, в повечето

случаи не е краен, поради възможно-

стта от възникване на проблеми с

прегряването. Затова конвекционни-

ят прегревател се свързва в право-

ток спрямо потока на димните га-

зове, за да се осигури достатъчна

степен на охлаждане на прегрева-

телните тръби.

Въздухоподгреватели

Въздухоподгревателите изпълня-

ват две основни функции в пароге-

нератора: охлаждат газовете пре-

ди изпускането им в атмосферата

(подобрявайки ефективността по

този начин); и повишават темпера-

турата на подавания горивен въздух,

спомагайки за по-бързото изсушава-

не на горивото. Те могат да бъдат

от регенеративен или рекуперати-

вен тип.

В регенеративните въздухоподг-

реватели не се използва топлопре-

носна среда – за целта те използват

капацитета за акумулиране на топ-

лина на бавновъртящ се ротор. Ро-

торът последователно се подгрява

от потока димни газове и се охлаж-

да от въздушния поток. Топлинната

енергия се съхранява в разположени

близо една до друга метални пласти-

ни с дебелина 0,5-0,75 mm, които я

поглъщат и отдават от двете си

страни.

Регенеративните въздухоподг-

реватели заемат малко простран-

ство – около 1/4 или 1/6 от необхо-

димото място за рекуперативно

съоръжение, а производството им

не изисква големи инвестиции. Без

да се преувеличава, може да се

твърди, че благодарение на тях

днес се постигат ниските крайни

температури на димните газове.

Като предимство може да се посо-

чи и ниската им податливост към

корозия при температурата на

оросяване, особено когато се из-

ползват серосъдържащи горива. В

допълнение, корозиралите метални

пластини могат да се подменят

лесно и бързо или да се почистят

с пароструйка.

В рекуперативните въздухоподг-

реватели топлината от флуид с

висока температура (димни газове)

преминава през топлообменна

повърхност до въздух с по-ниска

температура. Подгряващата среда

е напълно отделена от подгрявания

въздух. Предимството на този вид

подгреватели е минималният риск

от изтичане на газове. Разделяща-

та топлообменна повърхност може

да е под формата на тръби или пла-

стини. Дебитът на потока се опре-

деля от температурната разлика,

проводимостта на метала, сажди-

те и пепелта, както и от отлага-

нията поради корозия.