Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2017

25

ядрена енергетика

цел намаляване на количе-

ствата на изпусканите в околната

среда радиоактивни и други токсич-

ни отпадъци се налага постоянното

подобряване на процесите и техно-

логиите на тяхното третиране. Об-

работката на течните радиоактив-

ни отпадъци често включва няколко

последователни стъпки като филт-

рация, утаяване, сорбция, йонообмен,

евапорация и/или мембранна сепара-

ция, което позволява изпълнението

на условията за изпускането им в

околната среда, както и достигане

до концентрациите за обезврежда-

не. Нови и подобрени материали и

Управление на

течни

радиоактивни

отпадъци

процеси се разглеждат и развиват

в редица страни. Възможно е и съче-

таване на процесите, както и тях-

ното последователно или едновре-

менно прилагане с цел да се постиг-

нат крайните цели за подобряване на

обеззаразяването, намаляване на

обема на отпадъците, оптимизира-

не на безопасността и общата ефек-

тивност на разходите при обработ-

ката, кондиционирането и обезвреж-

дането на тези отпадъци.

Евапорация

Евапорацията е доказан метод за

третиране на течни радиоактивни

отпадъци, осигуряващ намаляване на

обема на отпадъците и висока сте-

пен на обеззаразяване. След отстра-

няването на водата под формата на

пара, остават само нелетливите

компоненти като соли и радионукли-

ди. При процеса се отделя чист кон-

дензат, който може да бъде изпус-

нат в околната среда, и концентрат,

който може да бъде капсулиран в

бетон или друга среда за дълготрай-

но съхранение или обезвреждане.

Основните недостатъци на този

метод са високите капиталовложе-

ния и разходи за енергия и поддръжка,

корозията, образуването на котлен

камък или пенообразуването. Евапо-

рацията е възможно най-добрият

метод за третиране на отпадъци с

високи съдържания на соли и за от-

С