Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

25

фирмена публикация

Устойчива енергия - кои са

новите възможности за бизнес

и ресурсна ефективност?

Рентабилност, екологичен отпечатък и

надеждност - това са вече факторите, оп-

ределящи избора на инвестиция за производ-

ство и потребление на енергия. Политичес-

кият ангажимент за спиране на климатични-

те промени се засилва, а научноизследовател-

ската общност и бизнесът реализират ино-

вации в областта на възобновяемата енер-

гия и енергийната ефективност.

България като страна, която среща реди-

ца предизвикателства в трансформацията на

енергетиката в нисковъглеродна система,

има достъп до новите разработки.

Остават по-малко от два месеца до на-

чалото на 12-тото издание на изложение-

то и конференцията EE и ВЕИ (27-29 март

2018, София). Организатор е Виа Експо и

изявата ще срещне доставчици на иконо-

мични и устойчиви решения с техни бизнес

партньори и клиенти.

Изложението - директни

участници от 14 държави

Посетителите ще имат възможност да

срещнат фирми от Австрия, Белгия, Бълга-

рия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Испания,

Литва, Полша, Турция, Холандия, Чехия и

Швейцария. Част от тях предлагат бизнес

възможности за дистрибуция, а други търсят

контакт с представители на фирми от ин-

дустрията и селското стопанство, на общи-

ни, които целят да подобрят своята ресур-

сна ефективност и да намалят разходите си.

Нарастването на дела на биоенергията в

глобалния енергиен микс определя и един от

акцентите в изложението. Amandus Kahl, Baltic

American Concord, CPM Europe, DanStoker, Тер-

моЛаб, Уормтек, Dutch Dryers, Molinos Afau,

Новонетикс, Verdo Energy и Vynke са специа-

лизирани в разработване и доставяне на су-

шилни, котли, камини, бойлери и инсталации на

биомаса, линии за производство на пелети.

Джададжи, съвместно със своя партньор

KARA Energy ще популяризира системи за

горене на дървесина и други видове биомаса.

Фокусът ще бъде иновативна 2,4 мегавато-

ва инсталация за производство на топлинна

енергия изцяло на слама. Това е първият по

рода си реализиран проект у нас. Клиентът

е аграрен производител, който затваря цикъ-

ла си на производство с цел минимизиране на

разходите. Джададжи ще представи и винто-

ва помпена технология с над 125 години ис-

тория и предлага сътрудничество в хидрое-

нергийни проекти.

Екотех системс ще популяризира продук-

ти на Gorenje - пелетен котел с компактен

дизайн, ниски експлоатационни разходи, авто-

матизиран горивен процес; сплит климатич-

ни системи за отопление и охлаждане.

В търговския асортимент на Екотерм

Проект освен котли на пелети е включено

всичко необходимо за отоплителната инста-

лация на дома, обществени и административ-

ни сгради. Сред продуктите на фирмата са

инфрачервено отопление, топлоизолации,

соларни панели и др.

Представители на QuattroGi споделят,

че е време вече бизнесът да инвестира в

качествено оборудване, което спестява

значителни ресурси в дългосрочен план.

Енергоспестяващите системи на фирма-

та за отопление и охлаждане са подходя-

щи за административни, производствени

сгради и хотели. Инвестицията има

възвращаемост 3-4 години.

На Австрийския павилион ще участват

Fronius, представяйки иновативна техноло-

гия за зареждане на акумулаторни батерии,

инвертори; HERZ - европейски лидер в про-

изводството котли на биомаса, на вентили

и фитинги за сградни отоплителни, клима-

тични и газови инсталации; Komptech - ма-

шини за обработка на биомаса като възоб-

новяем източник.

Electriqube e собствена разработка на

българска фирма за енергиен мениджмънт.

Изпълнява функции като прогнозиране, нама-

ляване на небаланси, оптимизиране на произ-

водствени графици и др.

Не пропускайте и среща с представите-

ли на Термопомпени системи (геотермална

енергия); Балканика Енерджи (устойчиви си-

стеми за оползотворяване на отпадъците -

компостиране, енергия от отпадъци, малки и

микро биогаз инсталации) и Iltekno (когенера-

ция и тригенерация).

За първи път в ЕЕ и ВЕ ще участва фирма

Айсгард с ефективни системи за подово

отопление и противообледенителни решения.

Български фирми ще покажат най-новото

от богатия си асортимент - LED осветле-

ние за дома и за индустриални обекти и за

улични пространства.

Друг участник е Националният клъстер за

интелигентни транспортни и енергийни си-

стеми. Той развива иновативни решения за

системи за управление в публичната админи-

страция, транспорта, енергийно управление,

за ранно откриване и предотвратяване на

горски пожари.

Тази година Hitachi Zosen Inova ще реали-

зира нови проекти в няколко български гра-

да. Фокусът им по време на изложбата ще e

върху решенията за изгаряне на ТБО при най-

строги норми за опазване на околната сре-

да, за производство на биогаз и пречистване

на биогаз до чист метан.

Ново - виртуален формат на

изложението

Преди и след провеждане на ЕЕ и ВЕ по-

сетителите имат възможност за лесна ко-

муникация с участниците чрез виртуалната

платформа на уеб сайта на изявата.

Теми в конференцията:

• Криогенно съхранение на енергия (КСЕ) -

технология, даваща възможност за локал-

но съхранение на енергия от ВЕИ при

свръхпроизводство и изразходване при

пикови потребления.

• Уъркшоп с участието на два проекта:

Проект GSS-VET - "Геотермални и солар-

ни умения - продължаващо образование и

обучение" и Проект START2ACT - "Включ-

ване на стартиращи фирми и млади МСП

в ЕС в действия за устойчива енергия"

На пропускайте възможността за лична

среща с водещи компании и експерти. Ако

искате да станете част от ЕЕ и ВЕ - свърже-

те се с Виа Експо на 032/512 900,

www.viaexpo.com

Паралелни събития: Smart Cities (интели-

гентни градове)