Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 34 Next Page
Page Background

26

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

а газоразпределителните ком-

пании поддръжката означава добро

разбиране на състоянието на акти-

вите. За целта се изпълняват необ-

ходимите инспекции, коригиратсе по-

тенциално опасните условия, преди да

са довели до възникването на проблем

и се отстраняват неизправностите,

след като вече са се появили.

Поддръжката на газопроводи ево-

люира през годините – с напредъка на

технологиите индустрията премина-

ва от стратегията заремонтна ком-

поненти, след като неизправността

вече е факт към профилактична под-

дръжка. Тя включва подмяната на

компоненти, преди да са се повреди-

ли, на база средния им очакван експ-

лоатационен живот и визуални инс-

пекции. Днес концепцията за под-

дръжка на газопроводи обхваща и

прогнозна поддръжка, за която се

използват усъвършенствани систе-

ми за събиране на данни и техноло-

гии за интерпретирането им с цел

приоритизиране на дейностите.

Най-често дейностите по под-

дръжка на газопроводните линии са

свързани с предотвратяване на из-

пускането на газ, което се получава

в резултат на повреда на оборудва-

нето от екскаватори и земеделска

дейност, корозия (външна и вътреш-

на), механични производствени неиз-

правности и конструктивни дефек-

ти, природни явления като движение

на земните маси, тежки метеороло-

гични условия, мълнии, както и от ре-

дица други фактори, включително чо-

вешки грешки.

Повреда на оборудването

Един от начините за избягване

повредата на газопроводи при из-

Поддръжка

на газопроводи

вършване на строителни дейности

в близост е доброто планиране и

проектиране. Познаването на точ-

ното местоположение на газопро-

водните тръби може да подпомог-

не проектирането така, че да се

сведе до минимум необходимостта

от работа около линията. Освен

това като превантивна мярка може

да се предприеме и маркиране на

трасето. Също така при извършва-

не на строителни дейности в бли-

зост до газопровод от двете стра-

ни на тръбата следва да се предви-

ди зона на толеранс, равна на ши-

рината й, като в тази област не се

допуска механично изкопаване.

Операторите на газопроводни

линии регулярно инспектират тра-

сето на линията както по земя, така

и по въздух. Патрулиращите екипи

следят за потенциални проблеми,

включително признаци за малки те-

чове, ерозия, открити участъци на

тръбата, пречеща растителност и

др. При регистриране на проблем

въздушните патрули уведомяват га-

зоразпределителната компания,

която изпраща наземни технически

екипи, които да продължат да про-

учват евентуалната неизправност

в детайли. Мониторингът на газо-

проводните трасета се подпомага

от технологии като наблюдение със

сателит, акустични локатори, мон-

тирани на самолети, и оптични ка-

бели, прекарани по продължение на

линията. Поради факта, че парно-

то налягане на природния газ е със

стойност, близка до тази на ат-

мосферното налягане, и засичане-

то на малки течове от въздуха е

трудно, се налага и обхождането на

трасето от служители, снабдени

с газови детектори, особено в

области с повишена чувствител-

ност като например гъстонаселе-

ни зони.

Последната стъпка в предотвра-

тяването на повредите на оборуд-

ването е докладването и анализи-

рането на данните от предишни ин-

циденти. Това позволява на компа-

ниите да придобият представа за

основните причини за появата на

неизправности и да предприемат

З