Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

27

газ, нефт, въглища

действия за редуциране на вероят-

ността за възникването им.

Корозия

В повечето случаи корозията на

газопроводите е вследствие на по-

ток от електрони, особено в по-

влажни среди. За справяне с този

проблем се нанасят изолиращи по-

крития като каменовъглен катран

или епоксидна смола, които из-

държат повече от 50 години. Те

могат да осигурят ефективна защи-

та на тръбата от потока от елек-

трони, но дори малка дупка в покри-

тието може да доведе до концент-

рирането на потока и формирането

на зона, податлива на ускорена ко-

розия. Поради тази причина при про-

цеса на изграждане на линията след-

ва да се внимава за риска от повре-

да на покритието.

Друга възможност за спиране на

корозията е обръщането на посока-

та на потока от електрони към

вътрешността на тръбата. Техно-

логията, известна като катодна

защита, може да бъде осъществена

по два начина – посредством галва-

нични аноди или с външно приложен

ток. Първата алтернатива включва

заравяне на метал с по-висок елек-

трохимичен потенциал от този на

желязото (най-често магнезий) на

определени места по продължение на

газопровода. Тези аноди се свързват

към линията с изолирани проводни-

ци, като по този начин електрони-

те се придвижват от галваничния

анод към тръбата (която става

катод) и така корозията се предот-

вратява.

При втория метод към линията се

свързва токоизправител, който при-

лага ток към тръбопровода, об-

ръщайки посоката на потока от

електрони. Както при галваничната

защита и тук в почвата се поста-

вят аноди, изработени от чугун или

друг подходящ материал, които се

свързват към положителния извод на

токоизправителя. Негативният из-

вод на токоизправителя се свързва

към газопроводната тръба, затва-

ряйки електрическата верига. Бро-

ят необходими токоизправители по

конкретно трасе се определя от

типа на почвата и качеството на

покритието.

При изготвянето на плана за ог-

раничаване на корозията на газопро-

вода следва да бъдат отчетени и

всички съоръжения в близост до ли-

нията, които са податливи на коро-

зия или способни да генерират елек-

трически ток – електропроводи,

други тръбопроводи, железопътни

релси, стоманени мостове и др.

Вътрешната корозия обикновено

възниква в ниски места, където се

натрупват замърсители и вода. Ре-

гулярното почистване на газопрово-

да е един от основните методи за

защита от вътрешна корозия. В

тръбата могат да бъдат инжекти-

рани и инхибитори, които или обра-

зуват покритие върху вътрешната

стена, или взаимодействат с конст-

руктивния материал на тръбата,

понижавайки електрохимичния му

потенциал. Те могат да реагират

също с кислорода и други корозивни

агенти, преди те да предизвикат

корозия на метала или да неутрали-

зират корозивните киселини. При

използването на инхибитори следва

да се внимава за концентрацията и

комбинирането им, тъй като допус-

кането на грешки може да доведе до

ускоряване на корозията.

По външната повърхност на газо-

провода могат да се образуват ко-

розионни пукнатини, ако защитното

покритие се повреди и тръбата е

изложена на определени условия на

почвата/подземните води. Отнача-

ло се формира група малки пукнати-

ни, които се разрастват под влия-

нието на циклите на налягането в

тръбата. Ако това разрастване не

бъде прекратено, може да се стиг-

не до теч или спукване на газопро-

вода. Справянето с този проблем е

трудно и скъпо и затова предпочи-

таното решение е предотвратява-

нето му. Това може да се постигне

посредством здраво защитно покри-

тие, което е плътно прилепнало към

тръбата.

Откриване на проблеми

В миналото служителите на газо-

разпределителните компании са

разчитали предимно на визуалните

инспекции за установяване на състо-

янието на активите. Днес стре-

межът е потенциалните проблеми да

са очаквани и да могат да се предот-

вратят. Това е възможно благодаре-

ние както на визуалните инспекции,

така и на богат набор от техноло-

гии за разрушително и безразруши-

телно тестване.

Чрез интелигентни устройства

за вътрешна инспекция на газопро-

вода (smart pigs) могат да бъдат

открити проблеми като загуба на

конструктивен материал, деформа-

ции на стените и пукнатини. Тези

устройства използват различни

технологии, включително магнитно

поле, ултразвук и методи за регис-

триране на геометрични отклонения.