Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 34 Next Page
Page Background

28

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

газ, нефт, въглища

Приложението на тези решения оба-

че може да е ограничено за газопро-

води с по-малък диаметър или ост-

ри завои.

Геометричните инструменти са

особено полезни за откриване на

механични повреди по газопроводна-

та тръба. Те са снабдени с набор от

механични палци, които преминават

по вътрешната стена на линията.

Деформациите на тръбата задвиж-

ват тези палци и местоположение-

то им се записва. По-усъвършенства-

ните геометрични инструменти

използват електромагнитни мето-

ди за засичане на деформации. Пове-

чето от тях са оборудвани с жирос-

копи, които предоставят информа-

ция за местоположението на дефор-

мацията по периметъра на тръбата.

Друг вид инструменти за инспек-

ция създават магнитно поле в

тръбата. Дефектите в дебелината

на стената, като загубата на ме-

тал, нарушават магнитното поле.

Тези изменения се анализират и по

този начин се определя степента и

местоположението на загубата на

конструктивен материал поради

вътрешна или външна корозия и ме-

ханични повреди. За съжаление, тези

устройства не са много ефективни

за откриването на дефекти с малка

ширина, ориентирани успоредно на

надлъжната ос на тръбата. Техно-

логията обаче продължава да се

развива и на пазара вече се предла-

гат и инструменти с висока резолю-

ция.

Ултразвуковите тестови инстру-

менти изпращат ултразвукови им-

пулси в тръбата, част от които при

сблъскване с гранична повърхност се

отразяват. Времето, необходимо за

отразяване на импулса, се използва

за изчисляване на дебелината на

газопроводната стена.

В световен мащаб съществуват

милиони километри газопроводни

линии и поради необходимостта от

гарантиране на безопасността им

научноизследователската дейност,

целяща подобряване на чувствител-

ността на интелигентните инстру-

менти за вътрешна инспекция,

продължава да се развива с бързи

темпове. Други направления, по ко-

ито се работи при разработването

на тези устройства, са миниатюри-

зацията и създаване на по-надежд-

ни техники за интерпретация на

получените данни.

Хидростатично

тестване

Чрез една от най-ранните анали-

тични техники за газопроводи, хид-

ростатичното тестване, се опреде-

ля дали тръбата може да издържи на

проектното работно налягане. Ме-

тодът включва запълване на линия-

та с вода, повишаване на налягане-

то и задържането му при определе-

на стойност за даден период от

време. Използва се вода, тъй като

при спукване на тръбата послед-

ствията са много по-малки, откол-

кото ако се използва природен газ.

Ако тръбен участък, вентил или друг

компонент е неизправен преди дос-

тигането на специфицираното те-

стово налягане, той се подменя и

изпитването започва отначало. Но-

вите газопроводи винаги се те-

стват хидростатично, преди да

бъдат пуснати в експлоатация. По-

някога обаче методът се прилага и

за съществуващи тръбопроводи, за

да се елиминират дефектите, обра-

зували се или разраснали се при дей-

ности по поддръжка или модифика-

ция.

Хидростатичното тестване е

относително лесна процедура, но при