Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 34 Next Page
Page Background

28

брой 6/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

ВЕИ енергетика

азарът на инвертори за

търговски фотоволтаични системи

продължава да се развива с бързи

темпове. Това може да се обясни от-

части със съществената роля, коя-

то те изпълняват в соларните ин-

сталации. Въпреки че инверторите

отговарят само за около 10% от

цената на фотоволтаичната систе-

ма, в действителност те оказват

влияние върху приблизително 30% от

разходите, управляват 100% от про-

изведената енергия и контролират

разходите по експлоатация и под-

дръжка.

Понастоящем на пазара се пред-

лагат предимно два вида инвертори

– централни и стрингови. Всеки от

тях има своите предимства и недо-

статъци. Посредством технологич-

ни иновации могат да бъдат разра-

ботени решения, съчетаващи пре-

имуществата на двата вида инвер-

тори, същевременно елиминирайки

недостатъците им.

През изминалото десетилетие

централните инвертори се пре-

върнаха в стандарт за търговските

фотоволтаични системи. Основна-

та причина за тази тенденция е

тяхната икономия от мащаба, коя-

то осигурява възможност за по-нис-

ка цена на ват за големи инверто-

ри, намалявайки по този начин първо-

началните разходи за фотоволтаич-

ната инсталация. С утвърждаване

на индустрията обаче се наблюдава

отдръпване от централните инвер-

Иновации

при соларните

инвертори

тори. Това се дължи предимно на

разходите, свързани с големите

тегло и габарити на централните

инвертори – техните размери обус-

лавят необходимостта от голяма

земна площ или покривно простран-

ство.

Други причини за този преход са

опасенията от намалено време на

работа на системата и усложнени-

те експлоатация и поддръжка. Кога-

то възникне неизправност в един

централен инвертор, тя води до

продължителен престой на цялата

система и нужда от специализира-

на и скъпа поддръжка за отстраня-

ване на проблема. Тези недостатъ-

ци са водещите фактори за прехода

от централни към стрингови инвер-

тори в търговските фотоволтаич-

ни системи.

Стринговите инвертори преодоля-

ват много от отрицателните стра-

ни, присъщи на централните инвер-

тори. Например тъй като са по-лес-

ни за транспортиране и монтаж, те

предлагат възможност за улеснени

експлоатация, поддръжка и инстала-

ция, опростена подмяна (изисква се

по-малко персонал и с по-ниска квали-

фикация), по-продължителна работа

на системата и по-малка необходи-

мост от пространство. Допълнител-

на полза от употребата на стринго-

ви инвертори е, че предлагат множе-

ство точки за следене на максимал-

ната мощност, както и мониторинг

с по-висока резолюция в сравнение с

централните.

Внедряването на стрингови ин-

вертори обаче внася определена

сложност във фотоволтаичната

система, особено по отношение на

монтажа. Вместо една променливо-

П