Table of Contents Table of Contents
Previous Page  29 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 29 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 1/2018

29

газ, нефт, въглища

провеждането й трябва да бъдат

отчетени два специфични фактора.

С понижаването на температурата

в затворения газопровод спада и

налягането. Тъй като именно падът

на налягането е в основата на реги-

стрирането на теч, от изключител-

но значение е да се сведе до мини-

мум промяната на температурата.

Изпитването в продължение на 8 или

24 часа позволява изравняване на

температурата на водата с тази на

заобикалящата газопровода почва,

което гарантира получаването на

по-достоверни резултати.

Другият съществен фактор е

изменението в надморската височи-

на, което означава и изменение в

налягането. При тестването на

всеки отделен газопроводен сегмент

инженерите следва да гарантират,

че тестовото налягане е достатъ-

чно високо за успешно изпитване, но

не прекомерно високо, което да на-

прегне тръбата отвъд границите й.

Въпреки че хидростатичното

тестване е скъпо и нарушава услу-

гата по газоснабдяване, то

продължава да бъде широко използ-

ван метод за проверка на целостта

на газопроводите.

Ремонтни дейности

Терминът поддръжка много често

се свързва предимно с извършване-

то на ремонтни дейности, но те са

само един аспект от процедурата.

Стоманените тръби са здрави, из-

дръжливи и се увреждат трудно. При

повреда вариантите за ремонтира-

нето им са няколко – подмяна на

увредения тръбен сегмент, подсил-

ване на тръбата от външната й

страна, шлифоване за намаляване на

напрежението или депозиране на

метал на местата, където има за-

губа на конструктивен материал.

Поправянето на увредено покритие

на газопровода обикновено включва

отстраняване на предишното покри-

тие, почистване и нанасяне на нов

защитен слой.

Подмяната на тръбата звучи като

лесна за изпълнение задача, но проце-

дурата е скъпа, излага персонала на

опасности и често налага прекратя-

ване на газоподаването. Планиране-

то позволява спиране на експлоата-

цията на линията за подмяна на сег-

мента. В други случаи може да се

инсталира временен байпас до от-

страняването на проблема. Подмяна-

та на тръбен сегмент включва ева-

куиране на природния газ, срязване на

тръбата, заваряване на новия учас-

тък, нанасяне на защитно покритие

и повторно заравяне на газопровода.

Евакуирането на газопроводната

тръба може да е най-времеемкият

етап в зависимост отместоположе-

нието на изолиращите вентили.

Един от начините за подсилване

на газопровода включва заваряване-

то на специален ръкав, който се

състои от две съвпадащи половини,

пасващи на външния диаметър на

тръбата. Двете половини се позици-

онират плътно около газопровода,

след което се заваряват надлъжно.

Преди да се монтира ръкавът, всич-

ки вдлъбнатини и пукнатини се запъ-

лват с епоксидна смола. Друга тех-

ника включва поставянето на неме-

тална подсилваща обшивка около

повредения сегмент на газопровода,

изработена от стъкло или подсилен

с въглеродни нишки полимер.