Table of Contents Table of Contents
Previous Page  30 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 30 / 34 Next Page
Page Background

30

брой 1/2018

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

иновации

граничаването на климатич-

ните изменения и редуцирането на

емисиите на въглероден диоксид са

в основата на глобалните програми

за устойчиво развитие. Във връзка

с това учените провеждат редица

научноизследователски проекти, це-

лящи подобряване на въглеродния от-

печатък на различни дейности и

процеси. Изключвайки особено енер-

гоемките индустриални отрасли,

сградният сектор е един от най-

големите източници на въглероден

диоксид – отжилищните сгради, про-

изводствени съоръжения и складове,

до големите търговски сгради. Спо-

ред статистиката около 40% от

консумираната на територията на

ЕС енергия се изразходва за сградно

отопление, охлаждане, климатизация

и осветление.

Имайки предвид следващото поко-

ление интелигентни прозорци и фа-

садни решения, учени от университе-

та “Фридрих Шилер“ в Йена, Герма-

ния, започват работа по проекта

Large Window Fluidic Windows (LaWin)

още през 2015 г. В своята статия

“Голям по площ интелигентен прозо-

рец с възможност за настройка на

засенчването и улавяне на слънчева-

та топлина въз основа на дистанци-

онно превключване на магнитноак-

тивна течност“ изследователите

по материалознание от Йена пред-

ставят прототипи на прозорец,

който променя своята светлинна

пропускливост с натискането само

на един бутон, а в същото време

може да се използва за улавяне на

соларната топлинна енергия.

“Основният принцип на проекта ни

е използването на течности в про-

зорците и фасадите например като

топлоносители за осигуряване на

Магнитни течности

подобряват енергийната

ефективност на сградите

допълнителни функции.

За целта разработва-

ме нови стъклени ма-

териали, в които са

интегрирани големи

канални структури, по

които циркулират фун-

кционални течности“,

обяснява координа-

торът на проекта Ло-

тар Вондрачек.

В най-новите про-

тотипи течността е

наситена с магнитни железни нано-

частици. Те могат да бъдат извле-

чени от нея с помощта на магнит и

обратно, тяхното действие може да

бъде преустановено чрез изключва-

не на магнита. “В зависимост от

броя на железните частици в теч-

ността, тя приема различни нюанси

на сивото, а може да стане дори и

напълно черна. Това позволява авто-

матично да се регулира ъгълът на

падане на светлината или да се ула-

вя слънчева топлина, която след

това може да бъде оползотворена в

сградата“, пояснява Вондрачек.

Ефективността по отношение на

топлинното извличане от единица

площ е сравнима с тази на най-съвре-

менните слънчеви термални колек-

тори. Но за разлика от тях, тази

система може лесно да бъде интег-

рирана във вертикални фасади. Пре-

включването – освобождаването или

улавянето на частици – се извършва

в отделен резервоар, а за прозорци-

те не е необходимо електрическо

свързване.

“Най-голямото предимство на

големите по площ флуидни прозорци

е, че те могат да заменят климатич-

ните системи, системите за регу-

лиране на дневната светлина и дори

системите за подгряване на вода“,

подчертава Вондрачек, който е и

ръководител на катедра “Химия на

стъклото“ в университета в Йена.

Разработването на разходно ефек-

тивни, големи модули за прозоречни

стъкла е от ключово значение. От

една страна, стъклените елементи

трябва да включват канали, по кои-

то да се движат течностите, а от

друга – те трябва да продължат да

изпълняват функцията си през целия

живот на сградата. Не на последно

място, те трябва да предоставят

възможност за интегриране със

стандартните технологии за произ-

водство на прозорци в рамките на

двойни или тройни стъклопакети.

Със сегашните прототипи, произве-

дени в мащаб с площ от около 200

кв. м, изследователският консорци-

ум демонстрира, че тези изисквания

могат да бъдат изпълнени.

През периода 2015-2017 г. про-

ектът получава безвъзмездна помощ

от Европейския съюз в размер на 5,9

млн. евро в рамките на програмата

за индустриално лидерство “Хори-

зонт 2020“. Допълнително финанси-

ране от 2,2 млн. евро е осигурено от

единадесет спонсора от индустри-

ята, които са членове на консорци-

ума. Търговската реализация на ре-

шението е планирана за тази годи-

на след изтичане на първия период

на финансиране.

О