Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 34 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 34 Next Page
Page Background

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

l

брой 6/2017

31

иновации

зследователи от AMOLF, Уни-

верситета в Амстердам (UvA) и Цен-

търа за изследване на енергията в

Холандия (ECN) са разработили тех-

нология за създаване на ефективни

ярко зелени соларни панели. Според

учените това е важна стъпка за

интегрирането на фотоволтаичната

технология в изградената среда и

ландшафта.

“Черният цвят на конвенционални-

те соларни панели е непривлекателен

и се превръща в причина хората да

не ги инсталират на покривите си.

Някои казват “Защо бихте направили

слънчевите клетки по-малко ефек-

тивни?“ Само че ние можем да напра-

вим соларните панели красиви, без да

губим много от тяхната ефектив-

ност. Оцветяването на фотоволта-

ичните клетки прави възможно ин-

тегрирането им в архитектурния ди-

зайн на къщите и големите градове,

но също така и превръщането им в

част от ландшафта“, коментира

Верена Недер, изследовател в AMOLF.

Изследванията в областта на фо-

товолтаиците са фокусирани върху

увеличаването на добива на елект-

роенергия от соларни панели - в наши

дни предлаганите на пазара решения

имат максимална ефективност на

преобразуване от слънчевата свет-

лина в електричество от около 22%.

За постигане на такава висока ефек-

тивност силициевите соларни клет-

ки са снабдени с текстурирана

повърхност със слой от антирефлек-

сно покритие, за да поглъщат кол-

кото е възможно повече светлина.

Това придава на фотоволтаичните

панели тъмносин или черен цвят.

При създаването на цветни солар-

ни панели изследователите използ-

Наночастици придават

зелен цвят на

слънчевите панели

ват ефекта на разсейването на Мие,

резонантното отразено разсейване

на светлина с определен цвят, при-

чинено от наночастици. Те интегри-

рат плътни масиви от наноцилинд-

ри с диаметър 100 nm в горната

покривна повърхност на модула на ви-

сокоефективна силициева соларна

клетка с хетеропреходи. Поради ре-

зонантния характер на ефекта на

разсейване на светлината, само

зелената част от спектъра се от-

разява. Количеството електроенер-

гия, генерирана от мини соларния

панел (0,7 х 0,7 cm

2

), намалява само

с 10%. Фотоволтаичният панел из-

глежда зелен в широк диапазон от

ъгли до 75 градуса. Наночастиците

се произвеждат чрез литография с

мек отпечатък – техника, която

лесно може да бъде адаптирана за

производство на големи панели.

“Може да се използва гумен печат

с размера на соларния панел, който

с една стъпка да отпечата целия

модул, изпълнен с малките, ясно раз-

граничени наночастици“, обяснява

Алберт Полман, ръководител на на-

учна група в AMOLF.

Ефектът на разсейване на свет-

лината, дължащ се на резонансите

на Мие, е лесно управляем: чрез про-

мяна на размера на наночастиците

може да бъде регулирана дължината

на вълната на резонансното разсей-

ване на светлината. Използвайки

този принцип, изследователите сега

работят по реализирането на солар-

ни клетки в други цветове и на ком-

бинация от различни цветове за по-

лучаване на фотоволтаични панели

с бял цвят.

“Трябва да се комбинират различ-

ни наночастици и ако се приближат

много близо една до друга, те могат

да си взаимодействат и това ще

повлияе на цвета. Постигането на

бял цвят е наистина голяма крачка“,

споделя Полман.

За да имат соларните панели

широкомащабно приложение, е важ-

но техният цвят да може да бъде

пригаждан. По този начин те се

превръщат в строителни материа-

ли, които могат да се използват по

много различни начини: червените

панели могат да служат като кере-

миди, а белите – като стени на сгра-

дите. Соларните панели, инсталира-

ни сред природата, в идеалния слу-

чай следва да са зелени, което да ги

прави невидими. Нанотехнологиите

също могат да бъдат полезни при из-

работката на тандемни соларни

клетки, които са снабдени с няколко

слоя, всеки от които е проектиран

да поглъща определени части от

спектъра, за да се постигне по този

начин ефективност от над 30%.

Сред другите забележителни по-

стижения в областта на естетич-

ните фотоволтаични решения са

изцяло черни соларни модули, израбо-

тени от производител, базиран в

Сингапур, и панели с интегрирани

изображения с висока разделителна

способност, разработени от Швей-

царския център за електроника и

микротехнологии.

И