Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 50 Next Page
Page Background

32

брой 5/2017

l

ЕНЕРДЖИ РЕВЮ

топлоенергетика

бновяването на системите

за централно отопление чрез изпол-

зването на безжични сензорни мре-

жи – технология за мониторинг и уп-

равление експлоатацията на топлос-

набдителната инсталация, ще дове-

де до по-ефективно оползотворява-

не на топлинната енергия. Благода-

рение на данните за състоянието на

съществуващите мрежи, които са

достъпни в реално време и в необхо-

димия обем, ще се повиши и каче-

ството на предоставяните отопли-

телни услуги.

Архитектурата за управление и

комуникация се внедрява чрез без-

жична мрежа от сензори и задвиж-

ващи устройства, които контроли-

рат преноса на енергия оттоплораз-

пределителната мрежа към сгради-

те. Този подход позволява разработ-

Безжични сензорни

технологии за

топлоснабдителни

мрежи

ването на нови стратегии за управ-

ление по отношение оптимизиране-

то на енергопреноса, благодарение

на това, че системата осигурява

повече информация.

През последните няколко десети-

летия приложението на безжичните

сензорни мрежи е тема на дискуси-

О